برنامه ریزی واتخاذتدابیردیپلماسی تامین حقابه هیرمند
کد مقاله : 1234-IWWA
نویسندگان:
حسین شهرکی *
شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان
چکیده مقاله:
مشکلات آب و افزایش نیاز به آب در کشورهای جهان ، علی الخصوص کشورهای جهان سوم به شدت افزایش یافته و بستر زندگی را دچارچالش کرده است . رودخانه ها یکی ازمنابع دسترسی به آب مورد نیاز کشورها هستند و رود هیرمند در ایران نیز ، شریان اصلی دریاچه هامون ، رودخانه مرزی افغانستان و ایران است که مجادلات زیادی را در تامین آب سیستان به همراه دارد . بیش از 95 درصد طول این رودخانه در داخل خاک افغانستان و تنها 5 درصد آن در خاک ایران جاری است . بر اساس قرارداد 1351 مبنی بر تامین میزان مشخصی آب از افغانستان برای رود هیرمند و همچنین وابستگی شدید مردم سیستان ایران به آب این رودخانه باعث گردیده تا حاکمان کابل به لحاظ ژئوپلتیک در این منطقه نسبت به کشورمان دست برتر را در اختیار داشته و با ممنوعیت ورود آب مورد توافق در قرارداد مذکور به سیستان ، مشکلات زیادی را برای ساکنان این منطقه به وجود آورند با این عملکرد، افغانستان گویا جنگ بر سر آب در این نقطه از جهان را آغاز کرده است . نتیجه قطعی و محتوم این امر وقوع معضلات سیاسی و اجتماعی عمده در ایران بوده که می بایست مسئولین امر از طریق دیپلماسی این معضل را حل نمایند
کلیدواژه ها:
هیرمند ، قرارداد 1351 ، افغانستان ، هامون ، حقابه
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است