بررسی امنیت سامانه های اسکادای بر مبنای IOT
کد مقاله : 1237-IWWA (R1)
نویسندگان:
انسیه قاسمی میزوجی *1، هومن شاکری2، محمد مهدی باقی آبادی3، سید مرتضی احتشامی4، عباسعلی مصرزاده5
1کارشناس تله متری شرکت فاضلاب تهران
2شرکت فاضلاب تهران
3مدیر دفتر سیستم های کنترل و اسکادا
4معاون بهره برداری
5مدیرعامل شرکت فاضلاب تهران
چکیده مقاله:
در سال های اخیر استفاده از سامانه های اسکادا و تله متری، برای پایش وضعیت سامانه های آب و فاضلاب، بسیار مورد توجه قرار گرفته است. از سوی دیگر، جهت هوشمند سازی و کاهش هزینه های سامانه های اسکادا، استفاده از تکنولوژی IOT در شبکه های اسکادا به عنوان یک موضوع مهم مطرح گردیده است. از آنجایی که استفاده از IOT بر روی سیستم های اسکادا تا حدودی می تواند امنیت این سیستم ها را تحت الشعاع قرار دهد، در این مقاله، چالش های ممکن در تصفیه خانه در صورت بروز مشکل در سامانه اسکادا مطرح گردیده اند. هم چنین، به صورت خاص، چالش های سیستم های اسکادای بر مبنای IOT و هم چنین راه حل های امن سازی این سیستم ها بررسی گردیده است. این راه حل ها در دو دسته افزایش امنیت عمومی سیستم های اسکادا و افزایش امنیت سیستم های اسکادای بر مبنای IOT قرار می گیرند.
کلیدواژه ها:
سامانه اسکادا، امن سازی، اینترنت اشیا (IOT)، هوشمند سازی
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است