سنتز نانو ذرات سیلیکا با سورفکتانت کاتیونی و بررسی تعادل، سینتیک و ترمودینامیک حذف رنگ زرد راکتیو 42 از فاضلاب سنتتیک
کد مقاله : 1238-IWWA (R1)
نویسندگان:
علی نقی زاده *1، فاطمه سادات مسعودی2
1نامشخصمرکز تحقیقات مسمومیت ها و سوء مصرف مواد، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، بیرجند، ایران
21- گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
چکیده مقاله:
رنگ راکتیو زرد 42 (RY 42) یک رنگ آزو مصنوعی است که بسیار مهم بوده و در صنایع نیز کاربرد فراوانی دارد. هدف از این مطالعه سنتز نانوذرات سیلیس و بررسی تعادل، سینتیک و ترمودینامیک حذف رنگ RY 42 توسط این نانوذرات از محلول‌های آبی بود. این مطالعه در مقیاس آزمایشگاهی انجام شد. ابتدا نانوذرات سیلیس با سورفکتانت کاتیونی سنتز شد و سپس از تکنیک‌های FESEM، XRD و FT-IR برای ارزیابی خواص آن استفاده شد. با توجه به نتایج این مطالعه، با افزایش غلظت رنگ RY 42، سرعت حذف کاهش یافت و در نتیجه بازده کمتری داشت. همچنین بیشترین درصد حذف رنگ RY 42 در pH=3، غلظت اولیه 10 میلی گرم در لیتر، دوز جاذب 0.1 گرم در لیتر و زمان تماس 120 دقیقه رخ داد و معادل 94.1 درصد بود. ایزوترم و سینتیک واکنش جذب به ترتیب از مدل لانگمویر و مدل شبه مرتبه دوم پیروی کردند. تغییرات انرژی آزاد گیبس (ΔG)، تغییرات آنتالپی (ΔH) و تغییرات آنتروپی (ΔS) در این مطالعه به دست آمد. از آنجایی که (ΔG) منفی، (ΔH) مثبت و (ΔS) مثبت است، فرآیند گرماگیر و خود به خودی است.
کلیدواژه ها:
سنتز؛ نانو ذرات سیلیس؛ سینتیک؛ ترمودینامیک؛ ایزوترم ها رنگهای راکتیو
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است