چالش ها و فرصت های مربوط به انتقال آب بین حوضه ای
کد مقاله : 1251-IWWA
نویسندگان:
فاطمه مدللیان *
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
چکیده مقاله:
میزان آب در دسترس انسان برای رفع تمام نیازها مانند فعالیت های حیاتی، کشاورزی و تولید انرژی محدود است. در سال های اخیر به دلایل متعددی از جمله بهره برداری نادرست از منابع آب به ویژه آب های زیرزمینی، وقوع اثر خشکسالی, بخشی از منابع ملی کشور از بین رفته و یا در معرض خطر قرار دارد. از این رو کشورهای مختلف از جمله ایران استراتژی‌ها و سیاست‌های مختلفی را برای پایداری منابع آب مورد تحلیل قرار داده‌اند یکی از این رویکردها برای افزایش دسترسی به آب شیرین در مناطق کم آب، انتقال آب بین حوضه ای (IBWT) است. انتقال آب بین حوضه ای به عنوان یک واکنش جهانی بشر به کمبود آب، تغییرات آب و هوا، رشد جمعیت و محدودیت های زیست محیطی سابقه طولانی دارد و در جهت افزایش تامین آب برای مصارف کشاورزی، مسکونی، تجاری، برق آبی و سایر نیازها استفاده می شود. اگرچه به نظر می رسد پروژه های انتقال آب بین حوضه ای مشکل کمبود آب را حل می کنند اما برنامه بین المللی هیدرولوژیکی (IHP) پنج معیار را برای توجیه یا رد پروژه های IBWT معرفی کرده است بنابراین، یک پروژه انتقال آب بین حوضه ای تنها پس از انجام مطالعات امکان سنجی جامع، ارزیابی عقلانیت، مشروعیت و با توجه به بررسی مزایای زیست محیطی، اجتماعی-فرهنگی و سایر جنبه‌ها بر حوضه های اهداکننده و پذیرنده با برنامه‌ریزی دقیق، نهایی و اجرا می‌شود.
کلیدواژه ها:
انتقال آب بین حوضه ای ، بحران کم آبی ، خشکسالی
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است