شبیه سازی و تحلیل پارامترهای هیدرودینامیکی تاثیر گذار بر عملکرد مخزن انعقاد در سیستم DAF
کد مقاله : 1254-IWWA (R1)
نویسندگان:
شهریار تیزبین *1، حامد زینی وند2، فائزه یادگاری1، حسین بهادری1
1شرکت مپنابویلر
2واحد پژوهش و فناوری شرکت مپنا بویلر
چکیده مقاله:
فرآیند انعقاد از بخش های حیاتی در فرآیند شناورسازی با هوای محلول (DAF) می باشد. کیفیت اختلاط و نرخ اضمحلال انرژی در داخل مخازن انعقاد و لخته سازی در کیفیت لخته های تشکیل شده بسیار تعیین کننده می باشد. در این پژوهش مخزن منعقدکننده ی یک سیستم DAF به کمک ابزارهای دینامیک سیالات محاسباتی شبیه سازی شده است. از روش MRF جهت حل قسمت دوار استفاده شده و جهت در نظر گرفتن چرخش های جریان از مدل اغتشاشی هفت معادله ای RSM استفاده شده است. در ابتدا هیدرودینامیک جریان مورد بررسی قرار گرفته، گرادیان سرعت (G) ارزیابی شده و در نهایت تاثیر چند پارامتر بر مقدار گرادیان سرعت مطالعه شده است. بر اساس نتایج، اندازه سرعت و همچنین گرادیان سرعت در کل تانک توزیع غیر یکنواختی دارد و این غیریکنواختی در صفحه ی افقی گذرنده از مرکز پروانه، به مقدار بیشینه ی خود می رسد. مقدار میانگین وزنی گرادیان سرعت در صفحه ی افقی گذرنده از مرکز پروانه برابر با s-1]244] بوده و بالاتر از این ارتفاع، به طور ناگهانی کاهش یافته است (حدود 37 تا s-1]56]). افزون بر این، با تغییر 20% سرعت چرخش و قطر پروانه، گرادیان سرعت در بدترین حالت بین 30 تا 70% تغییر می کند. در صورتی که با تغییر 35% نسبت ابعادی، گرادیان سرعت در بدترین حالت حدود 15% تغییر می کند.
کلیدواژه ها:
انعقاد، شناورسازی با هوای محلول، پساب و فاضلاب، دینامیک سیالات محاسباتی.
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است