بررسی بررسی رابطه بین عدالت سازمانی با سلامت عمومی و رفتار شهروندی سازمانی در بین کارکنان شرکت آب و فاضلاب استان گلستان
کد مقاله : 1258-IWWA
نویسندگان:
محبوبه کریمی *1، علیرضا کریمی2، اسماعیل خوش بیان3، محمدعلی روحانی3
1شرکت آب منطقه ای گلستان
2شرکت آب و فاضلاب گلستان
3آبفا گلستان
چکیده مقاله:
در دنیای پر رقابت کنونی سازمان ها پیوسته در جستجوی شیوه های جدیدی برای حداکثر کردن عملکرد و تلاش کارکنانشان هستند. سازمان ها به منظور رقابت در صحنه جهانی و ارضای نیازها و انتظارات مشتریان به سازگاری با ماهیت در حال تغییر شغل تمایل دارند و در تلاشند تا کارکنانی انتخاب کنند که فراتر از نقش و وظیفه تعیین شده در شرح شغل عمل کند.مقاله حاضر رابطه بین رابطه بین عدالت سازمانی با سلامت عمومی(روانی) و رفتار شهروندی سازمانی را در بین کارکنان شرکت آب و فاضلاب استان گلستان مورد بررسی قرار می دهد آزمودنی های پژوهش 185 نفر از کارکنان شرکت آب و فاضلاب گلستان بودند که به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. به منظور بررسی وجود ارتباط و نیز میزان آن، بین متغیرها از آزمون همبستگی و رگرسیون استفاده شده و به دلیل اینکه در این تحقیق متغیرها کیفی‌اند از آزمون همبستگی پیرسون استفاده گردیده است. برای سنجش عدالت سازمانی از پرسشنامه عدالت سازمانی مدل کالکوئیت(2001) و سلامت عمومی از پرسشنامه سلامت عمومی مدل گلدربرگ و هیلردر تست سلامت عمومیGHQ-28(1979) و رفتار شهروندی سازمانی از پرسشنامه رفتارشهروندی سازمانی مدل ارگان(1988) استفاده شده است. یافته‌های پژوهش نشان می دهد که هر چه عدالت سازمانی در شرکت آب وفاضلاب استان گلستان افزایش یابد سلامت عمومی در بین کارکنان نیز افزایش می‌یابد و باعث افزایش بروز رفتار شهروندی سازمانی در بین این کارکنان می گردد.
کلیدواژه ها:
رفتار شهروند سازمانی ، عدالت سازمانی ، سلامت عمومی ، بهره وری سازمانی ، روانشناسی سازمانی
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است