مدیریت منابع آب با رویکردی بر حکمرانی خوب شهری
کد مقاله : 1262-IWWA
نویسندگان:
زهرا محمدقاسم *
سازمان آب و فاضلاب جنوب غرب استان تهران
چکیده مقاله:
آب یکی از بزرگترین چالش های قرن حاضر بشیریت میباشدکه میتواند سرمنشاء بسیاری از تحولات مثبت و منفی در جهان باشد. خلا بین توان تامین آب و شدت تقاضا، بحران آفرین است. و هنگامیکه این عدم تعادل با راهکارهای مدیریتی قابل مهار نباشد، زبان مفاهمه در بخش آب به زبان مخامصه تبدیل خواهد گشت، چراکه 90% کشور های دنیا دارای منابع آب مشترک با کشور های همسایه خود می باشند و این وابستگی متقابل ممکن است سبب صلح، همکاری و یا مناقشه گردد، بطوری که طبق گزارشات رسیده تا طی 50 سال پیش 50 خشونت بخاطر آب در دنیا گزارش شده است که 47 مورد به خاور میانه مربوط می باشد. آب، یکی از عناصر اصلی توسعه پایدار محسوب می شود. دستیابی به توسعه پایدار بدون در نظر گرفتن توسعه بخش آب اگر ناممکن نباشد، بسیار مشکل خواهد بود. در این راستا رویکرد مدیریت یکپارچه منابع آب امکان بهینه سازی مشارکت بخش آب در دستیابی به توسعه پایدار را فراهم می کند. ایران تنها کشوری نسیت که در سال های اخیر با مساله ی بحران آب درگیر است بلکه جهان در حال تجربه بحران آب است. تامین آب سالم، قابل اعتماد، مقرون به صرفه، و به راحتی در دسترس برای سلامتی انسان ضروری است.
کلیدواژه ها:
آب، مدیریت بحران، حکمرانی خوب، شهری
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است