بررسی عوامل خرابی لوله جدارچاه های آب در استان قزوین
کد مقاله : 1263-IWWA
نویسندگان:
ولی آقا آقابیگی *
کارشناس مسئول شرکت آب و فاضلاب استان قزوین
چکیده مقاله:
چاه های آب مهمترین منبع تامین آب در سطح استان قزوین می باشند به طوری که بیش از 99 درصد آب شرب شهروندان استان از چاه های عمیق آب تامین می گردد.در مناطق آبرفتی و مکانهایی که لایه های زمین رسوبی یا ریزشی باشد چاه نیاز به لوله جدار دارد و در صورتی که لوله جدار تخریب شود چاه نیز غیر قابل استفاده می گردد. در این مقاله با توجه به وضعیت تخریب چاه های شرکت آب و فاضلاب استان قزوین در طول 20 سال گذشته، عوامل تخریب لوله جدار (شامل: فرونشست زمین ، برداشت بیش از حد مجاز از چاه ، ریزشی بودن لایه های زمین ، خوردگی و ضعیف شدن لوله جدار ، ماسه دهی و ..) مشخص و مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرد. در این مقاله با مقایسه عوامل مختلف تخریب ، مشخص میگردد که مهمترین عامل در تخریب لوله جدار چاه های آب ، فرونشست زمین می باشد و فرونشست زمین نیز ارتباط مستقیم با جنس لایه های خاک و مقدار افت سطح آب زیرزمینی دارد .
کلیدواژه ها:
عوامل خرابی ، لوله جدار ، چاه های آب ، قزوین
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است