بررسی وجود بیوفیلم در شبکه آبرسانی روستایی و ارائه راهکار جهت حذف آن (مطالعه موردی مجتمع آبرسانی نرکه شهرستان املش)
کد مقاله : 1267-IWWA
نویسندگان:
نوید نوربخش *
آب و فاضلاب گیلان
چکیده مقاله:
از آنجایی که مخازن آب و خطوط انتقال و همچنین شبکه‌های توزیع آب از تأسیسات حیاتی در هر اجتماع شهری و روستایی می‌باشد و نیز نقش مهمی در تأمین بهداشت و سلامت جامعه دارد؛ بنابراین توجه و حفاظت از آنها کاری مهم و حیاتی می‌باشد. یکی از مواردی که تأسیسات فوق را تهدید می‌کند تشکیل بیوفیلم در دورن تأسیسات می‌باشد که باعث افزایش تعداد باکتری‌ها شده و در نهایت سبب افت شدید کیفی آب می‌شود. بیوفیلم‌ها (زیست‌ لایه‌ها) یک مجموعه ارگانیسم‌های احاطه شده با لجن هستند در واقع لایه‌ای از میکروارگانیسم‌ها که در یک محیط آبی با استفاده از پلی‌مرهای خارج سلولی یک بستر مناسب مانند سطح لوله‌ها و رسوبات متصل می‌شوندگرچه این توده‌ها در تصفیه فاضلاب موثر می‌باشد ولی سبب بروز مشکلاتی نظیر خوردگی بیولوژیکی، افت انرژی، کاهش راندمان کلرزنی می‌شود. در این تحقیق وجود بیوفیلم در شبکه آبرسانی روستای نرکه از توابع شهرستان املش مورد بررسی قرار گرفت. همچنین راهکارهایی نظیر شستشوی مخازن و شبکه با دز بالای کلر، استفاده ازمنوکلرآمین و پرکسید هیدروژن بعنوان یک گندزدای مناسب جهت حذف آن ارائه گردید.
کلیدواژه ها:
آب آشامیدنی، بیوفیلم، گندزدایی، منوکلرآمین، پراکسید هیدروژن
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است