آسیب شناسی فرایند قرائت کنتور در شرکت آب و فاضلاب مشهد
کد مقاله : 1269-IWWA
نویسندگان:
سلمان پوراسماعیل *1، مریم ثابتی2، زهرا نیکخواه فرخانی3، طیبه رحیمی پردنجانی4، امین جاجرمی5
1عضو هیات علمی گروه عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه بجنورد، بجنورد، ایران
2مدیر گروه فاضلاب و آب‌های سطحی، مهندسین مشاور طوس آب
3دانشیار دانشگاه بجنورد، گروه مدیریت بازرگانی
4دانشیار دانشگاه بجنورد، گروه روانشناسی
5دانشیار دانشگاه بجنورد، گروه مهندسی برق
چکیده مقاله:
مهمترین بخش ارتباطی بین شرکت‌های آب و فاضلاب و مشترکین فرایند قرائت کنتور میباشد. بهبود عملکرد این فرایند از جنبه‌های مختلف بر درآمدهای شرکت تاثیر می‌گذارد. از آنجا که قاریان کنتور خط مقدم ارتباط شرکت با مشترکین می‌باشند، ایجاد انگیزش در آنها و بهبود کارایی و بهره‌وری از آنها مستقیما در کاهش هزینه‌ها و نارضایتی‌های مشترکین و افزایش درآمدهای شرکت به دلیل گزارش به موقع تخلفات و انشعابات غیرمجاز، اثر خواهد داشت. در این پژوهش فرایند قرائت کنتور از منظر انسانی در رابطه با قاریان کنتور و پروسه قرائت می‌باشد. به همین منظور، پرسشنامه آسیب‌شناسی شغلی طراحی را بین کلیه پرسنل قاریان کنتور در مناطق پنج‌گانه شرکت آب و فاضلاب مشهد توزیع و نتایج حاصله مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. درنهایت پس از جمع‌بندی نتایج، به منظور نهایی نمودن پیشنهادات با خبرگان معرفی شده از طرف شرکت آب و فاضلاب مشهد در زمینه قرائت کنتور مصاحبه انجام و پیشنهادات جمع‌بندی گردید. این پژوهش نمایانگر این است که مهمترین آسیب‌های فرایند قرائت کنتور در زیرسیستم‌های مدیریت منابع انسانی سازمان و در حوزه‌های جذب و گزینش، ارزیابی عملکرد، ایمنی و بهداشت، پاداش و نبود انگیزه کارکنان برای ارتقاء شغلی، می‌باشد و کمترین نارضایتی مشترکین از عملکرد قاریان بوده و ارتباط قاریان با مشترکین در سطح مناسبی ارزیابی می‌گردد.
کلیدواژه ها:
آسیب‌شناسی، شرکت آب و فاضلاب، قرائت کنتور، قاریان کنتور
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است