بررسی ویژگی ها، روش های تصفیه و استفاده مجدد از آب خاکستری.
کد مقاله : 1274-IWWA
نویسندگان:
مهناز سالاری *1، هادی اسلامی2، ارزو اسماعیلی3
1دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
2استادیار گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
3مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
چکیده مقاله:
امروزه با به دلیل افزایش جمعیت ، افزایش مدرنیته و صنایع نیاز به اب مصرفی بسیار افزایش یافته است. همچنین با توجه به محدود بودن منابع اب بخصوص منابع اب شرب بایستی در جستجو منابع دیگر جهت رفع این نیاز بود. همچنین با توجه به افزایش مصرف آب با تولید فراوان فاضلاب رو در رو هستیم که به دلیل نبود زیرساخت های مناسب در کشور جهت تصفیه فاضلاب مشکلات فراوان از جمله آلودگی آب های سطحی که در نهایت باعث آسیب به سلامت مجیط زیست، انسان و حیوانات، ایجاد می شود
آب خاکستری فاضلاب تولید شده با آلودگی کمتر از سایر انواع فاضلاب می باشد. درنتیجه تصفیه آن با روش های ساده تر و مقرون بصرفه تری ممکن است. منابع این آب اکثرا ناشی از آب مورد استفاده در منازل می باشد شامل آشپزخانه، حمام، روشویی، لباسشویی و ظرف شویی می باشد.
تصفیه آب خاکستری با روش های گونانگون فیزیکی مانند فیلتراسیون، شیمیایی مانند اکسیداسیون و بیولوژیکی مانند ونلند ها انجام می شود.
از پساب تصفیه شده حاصل میتوان استفاده های گوناگونی در صنایع مانند استفاده در دیگ های بخار و خنک کننده ها، در مناطق شهری مانند استفاده برای آبیاری فضای سبز و شستشو وسایل نقلیه و در منازل برای آبیاری باغ و باغچه کرد.
ما در مطالعه ی بررسی ویژگی ها، روش های تصفیه و استفاده مجدد از آب خاکستری به بررسی روش های گوناگون تصفیه و درنهایت به روش های استفاده مجدد از این پساب می پردازیم.
کلیدواژه ها:
ب خاکستری، تصفیه فاضلاب، مکانیسم های حذف، استفاده مجدد
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است