سپتاژها ، چالش ها و راه حل ها و بررسی موردی سپتاژ بابلسر
کد مقاله : 1276-IWWA (R1)
نویسندگان:
ذبیح الله یوسفی *
مهندسی بهداشت محیط- دانشکده بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری- ایران
چکیده مقاله:
امروزه تخلیه سپتاژها به محیط زیست از معضلات بهداشتی غالب شهرهای کشور خصوصا خطه شمال و نوار ساحلی شمال کشور محسوب می شود. سپتاژ با مشخصات مواد آلی بالا ، جامدات بالا ، پتانسیل بوی زیاد ، پتانسیل بالای جذب ناقلین و پتانسیل بالای آلودگی آب زیرزمینی تعریف می شود. همچنین ممکن است حاوی فلزات سنگین باشد و باتوجه به حساسیت زیست محیطی مازندران بلحاظ بالابودن سطح آب زیرزمینی و جمعیت زیاد شهرها با فواصل نزدیک و عدم تصفیه خانه های فاضلاب شهری یا جمعیت کم تحت پوشش تصفیه خانه ها، تخلیه آن به محیط زیست دارای مشکلات فراوانی برای نوار ساحلی بحر خزر تلقی می شود. لذا طرح ساماندهی سپتاژ بابلسر به عنوان یک طرح پایلوتی مدنظر کارفرما (شهرداری بابلسر) بوده است که منجر به این تحقیق و مطالعه شد.
در این تحقیق موردی در بابلسر ، ضمن جمع آوری اطلاعات تانکرداران تخلیه کننده از طریق تکمیل چک لیست بررسی کمی فاضلاب و مصاحبه حضوری اطلاعات کمیت سپتاژ بابلسر و حومه بدست امد در ادامه کمیت سپتاژ با نمونه برداری مرکب چند مرحله ای از سپتاژ مورد تخلیه (اول و وسط و انتهای هر تخلیه ) آنالیز پارامترهای متعدد انجام شد در ادامه زمین مورد نیاز در محوطه تصفیه خانه فاضلاب شهری انتخاب شد. کلیه چالشهای موجود در ساماندهی سپتاژ این شهر مطالعه و شناسایی شد. در نهایت طراحی تصفیه سپتاژ شهری به کارفرما ارائه شد. در این تحقیق تجارب ذیقیمتی بدست آمد که می تواند برای کلیه شهرهای نوار ساحلی خزر و کشور مورد استفاده قرار گیرد.
کلیدواژه ها:
سپتاژ، چالش ها، راه حل ها، بابلسر
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است