مطالعه و بررسی دلایل کاهش آبدهی چاه های فلمن
کد مقاله : 1278-IWWA (R1)
نویسندگان:
hossein alem *
شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان، کارشناس مطالعات آب های زیرزمینی
چکیده مقاله:
حفر چاه‌های فلمن شهر اصفهان از سال 1345 آغاز شد و در چندین دهه حجم زیادی از آب شرب شهر اصفهان را تأمین می‌کرده است ولی در سال های اخیر دبی این چاه‌های به‌شدت کاهش‌یافته است و در برخی از سال‌ها مانند سال 97 به‌طورکلی فاقد آبدهی بوده‌اند. از آنجائیکه این چاه ها یکی از مهمترین منابع تأمین آب اصفهان بزرگ می باشد، مطالعات بررسی دلایل کاهش آبدهی این چاه ها و ارائه راهکار به منظور احیای آنها از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
در راستای این مطالعه، اقدامات مهمی شامل جمع‌آوری آمار و اطلاعات تاریخی از وضعیت چاه‌های فلمن از ابتدای حفر تاکنون ، مدل آب زیرزمینی رودخانه زاینده‌رود، آزمایش نفوذپذیری با بار افتان، وضعیت چاه های کشاورزی محدوده مطالعاتی ، تغییرات تراز سطح ایستابی آب و تعیین بیلان، انجام شد.
بر اساس مطالعات انجام شده دو عامل اصلی شامل افت سطح تراز آب زیرزمینی منطقه و خشک بودن رودخانه زاینده‌رود، دلیل کاهش آبدهی این چاه‌ها بوده و سایر عوامل تأثیرگذار بر کاهش آبدهی در رده‌های بعدی اهمیت قرار دارند.
.لذا اصلی‌ترین اقدامات در جهت افزایش دبی چاه‌های فلمن، ایجاد دبی بالا و پایدار در رودخانه زاینده‌رود و همچنین مدیریت آبخوان جهت جلوگیری از افت بیشتر سطح آب زیرزمینی و بازگشت سطح آن به تراز بالاتر می‌باشد.
کلیدواژه ها:
چاه فلمن، مدل آب زیرزمینی، دبی، آبخوان، رودخانه زاینده رود، افت سطح آب زیرزمینی
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است