بررسی رابطه بین صفات مشترکین و ویژگیهای ارائه خدمت با پرداخت به موقع قبوض مطالعه موردی مشترکین روستایی شهرستان رامیان
کد مقاله : 1279-IWWA
نویسندگان:
محبوبه کریمی *1، علیرضا کریمی2، اردشیر سلطانیان3، امین بذرافشان3
1شرکت آب منطقه ای گلستان
2شرکت آب و فاضلاب گلستان
3آبفا گلستان
چکیده مقاله:
رشد جمعیت و افزایش میزان تقاضای آب در روستاها ،محدود بودن منابع تامین و افزایش هزینه های تامین آب با کیفیت موجب شده تا شرکت آب و فاضلاب استان گلستان به تدوین راهبرداهای لازم در جهت تامین آب شرب بهداشتی سالم برای مشترکین خود بپردازد یکی از مهمترین مشکلاتی که شرکت‌های آب و فاضلاب به طور مداوم با آن سر و کار دارند مسئله وصول آب بها می‌باشد. مهمترین منبع تامین اعتبار لازم برای فعالیت این شرکت‌ها آب‌بها می‌باشد. .مقاله حاضر رابطه بین رابطه بین صفات مشترک و ویژگیهای ارائه خدمت با پرداخت به موقع قبوض آب بها در شرکت آب و فاضلاب استان گلستان موزد بررسی قرار می دهد آزمودنی های پژوهش 16757 مشترک از مشترکین روستایی شهرستان رامیان بودند که به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. به منظور بررسی وجود ارتباط و نیز میزان آن، بین متغیرها از آزمون همبستگی و رگرسیون استفاده شده و به دلیل اینکه در این تحقیق متغیرها کیفی‌اند از آزمون همبستگی پیرسون استفاده گردیده است. برای سنجش پرسشنامه ها که بصورت محقق ساخته می باشد پایایی و روایی آنها مورد تایید قرار یافته‌های پژوهش نشان می دهد که متغیر عومل فرهنگی ،اجتماعی و خانوادگی،فیزیولوژیکی و شغل اصلی و درآمد مشترک به تر تیب بیشترین تاثیر را بر پرداخت به موقع قبوض آب بها و تکریم و پاسخگویی و قرائت و توزیع قبوض و کمیت و کیفیت و عملکرد واحد اتفاقات به ترتیب از ویژیهای ارائه خدمت بیشترین تاثیر را در پرداخت به موقع قبوض آب بها دارند
کلیدواژه ها:
صفات مشترکین ، ویژگی ارائه خدمت ، قبوض آب بها ، شرکت آبفا
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است