بررسی پتانسیل تولید انرژی الکتریکی و حرارتی از بیوگاز راکتور بی هوازی فاضلاب صنعتی کشت و صنعت دعبل خزاعی
کد مقاله : 1280-IWWA (R1)
نویسندگان:
لیلا لویمی اصل *1، حسین کیان پور2
1کشت وصنعت دعبل خزاعی
2کشت و صنعت دعبل خزاعی
چکیده مقاله:
استفاده از منابع تجدید پذیر بدلیل محدود بودن منابع فسیلی و حفظ محیط زیست دارای اهمیت ویژه ای است. از بین این منابع انرژی‌های نو، بیوگاز قابل استحصال ازتصفیه‌خانه‌های فاضلاب به علت دائمی بودن فاضلاب بعنوان یک منبع پایدار انرژی به شمار می‌روند. از این میان ، تصفیه خانه‌های فاضلاب صنعت نیشکری که به روشهای مرسوم بیولوژیکی تصفیه می‌شوند با بهره‌گیری از فرآیند بی‌هوازی ضمن حذف مواد آلی یا COD با راندمان قابل قبول، امکان استحصال انرژی به شکل بیوگاز را نیز از این پساب فراهم می‌آورد. در این پژوهش پتانسیل تولید انرژی الکتریکی و حرارتی از بیوگاز راکتور بی‌هوازی مورد بررسی قرار گرفت. بیوگاز راکتور بی‌هوازی تصفیه‌خانه به ترتیب پتانسیل تولید 145 و 383 کیلو وات انرژی الکتریکی و حرارتی را دارد. با توجه به اینکه نیاز انرژی الکتریکی و حرارتی جهت بهره‌برداری تصفیه‌خانه به ترتیب 100 و 209 کیلو وات می باشد. لذا انرژی حاصل بیوگاز نیاز همزمان الکتریکی و حرارت فراهم خواهد ساخت.
کلیدواژه ها:
کلمات کلیدی: بیوگاز، تصفیه‌خانه فاضلاب، راکتور بی‌هوازی، انرژی تجدید پذیر
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است