بررسی عملکرد اکسیدان های پیشرفته به همراه کربن اکتیو بر روی بهبود فرایند تصفیه آب شهر بانه
کد مقاله : 1281-IWWA
نویسندگان:
ثنا بابایی *1، میثم اشرفی2، جمشید بابایی3
1دانشگاه کردستان
2دانشجو دکتری دانشگاه کردستان
3بهره برداری ابفا کردستان
چکیده مقاله:
منابع آبی به صورت روز افزون دچار آلاینده های آلی بیشتری می شوند که در مقابل اکسید هایی همچون کلر مقاومت بالایی از خود نشان می دهند . در این تحقیق سعی شده تا اکسید کننده هایی همچون پرمنگنات / پرمنگنات + هوادهی / ازن زنی / ازن زنی + آب اکسیژنه و همچنین ترکیب کربن اکتیو مورد مطالعه قرار می گیرد تا بتوان میزان توانایی این ترکیبات در حذف آلاینده های شیمیایی و بیولوژیکی موجود در منابع آبی شهر بانه مورد بررسی قرار گیرد . پارامتر های شیمیایی و بیولوژیکی قبل و بعد از استفاده از این ترکیبات مورد بررسی قرار گرفته و در خصوص هر پارامتر میزان تغییرات ایجاد شده مشخص گردیده است و اثر گذارترین ترکیب مشخص گردیده تا بتوان بر اساس جمع بندی نهایی درباره کارایی هر کدام از ترکیبات تصمیم گرفته شود . با توجه به آلاینده های موجود در منابع آبی و نتایج بدست آمده در این تحقیق می توان از ترکیب مناسب جهت بهبود فرایند تصفیه استفاده کرد.
کلیدواژه ها:
ازن، پرمنگنات، آب اکسیژنه، اکسیداسیون پیشرفته، کربن اکتیو
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است