شناسایی عوامل موثر بر اجرای خط مشی نهادینه سازی وجدان کاری در نظام اداری (مطالعه موردی شرکت آب وفاضلاب منطقه 3 شهر تهران)
کد مقاله : 1282-IWWA (R1)
نویسندگان:
امیرحسین غلامی *1، صمد بارانی2
1کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران
2استادیار گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه هوایی شهید ستاری، تهران، ایران
چکیده مقاله:
هدف اصلی این پژوهش، شناسایی عوامل موثر بر اجرای خط مشی نهادینه سازی وجدان کاری در نظام اداری (مطالعه موردی شرکت آب وفاضلاب منطقه 3 شهر تهران) است. تحقیق از نظر هدف کاربردی است. از نظرماهیت و روش انجام آن توصیفی اکتشافی است. جامعه آماری تحقیق را کارکنان شرکت آب وفاضلاب منطقه 3 شهر تهران به تعداد 248 نفر تشکیل می‌دهند. حجم نمونه برابر با 148 نفر بوده که براساس جدول کرجسی ومورگان تعیین گردیدوروش نمونه گیری، تصادفی ساده می باشد. ابزار جمع‌آوری داده‌ها پرسشنامه‌های محقق ساخته بودکه روایی آن به روش محتوایی و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ بررسی و تایید شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل سلسله مراتبی(AHP) استفاده شد.یافته های تحقیق حاکی از شناسایی 24 عامل در قالب چهار دسته عوامل مدیریتی، عوامل مربوط به ویژگی های خط مشی، عوامل مربوط به مجریان خطمشی و عوامل‎ مربوط به محیط(بستر) خطمشی بوده است. همچنین نتایج اولویت بندی نشان داد که عوامل مدیریتی با ضریب وزنی 0.377 بیشترین اهمیت راداراهستند و عوامل مرتبط با مجریان خطمشی با ضریب وزنی 0.253 در رتبه دوم، ویژگی های خط مشی با ضریب وزنی 0.248در رتبه سوم و عوامل مربوط به بستر اجرای خطمشی با ضریب وزنی 0.121 در رتبه چهارم قرار گرفت. طبق نتایج تحقیق به منظور نهادینه سازی خطمشی وجدان کاری در نظام اداری کشور مدیران بایستی برعوامل شناسایی شده دراین تحقیق تمرکز داشته باشندودراین میان تاکیدبرعوامل مدیریتی و همچنین توانایی مجریان خطمشی های اداری ضروری به نظر می رسد.
کلیدواژه ها:
اجرای خط مشی، نهادینه سازی وجدان کاری، سیاست های کلی نظام اداری
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است