مدیریت مصرف منابع آب زیرزمینی با استفاده از نصب کنتورهای هوشمند آب (مطالعه موردی استان تهران)
کد مقاله : 1285-IWWA
نویسندگان:
الهه موحدی *
سازمان آب تهران
چکیده مقاله:
بحران آب و تهدید کمبود منابع آب به عنوان پیامد مستقیم عوامل مختلفی از جمله تغییرات اقلیمی، کاهش بارندگی، استفاده از روش های سنتی آبیاری و برداشت نامتعارف از منابع آب زیرزمینی مطرح شده است. در بخش کشاورزی در مناطق خشک در سراسر جهان با کمبود آب و کاهش شدید آب های زیرزمینی مواجه هستند. در حال حاضر میزان کسری مخزن بوجود آمده در آبخوان های کشور که حدود 110 میلیارد مترمکعب می‌باشد، باعث شده تا وزارت نیرو در قالب طرح احیاء و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی، هوشمند سازی کنتورهای چاه های مجاز را در دستور کار خود قرار دهد. یکی از پروژه های اصلی طرح تعادل بخشی آب زیرزمینی که در سال 1394 با هدف حفاظت از آبخوان ها و جبران کسری مخزن و با هدف جلوگیری از افت تراز آب زیرزمینی و تبعات ناشی از آن از جمله فرونشست زمین در حال اجرا است، نصب کنتورهای هوشمند آب برروی چاههای مجاز با مصارف مختلف کشاورزی، صنعت و خدمات است. در این مقاله ابتدا انواع کنتورهای هوشمند و اثربخشی آن در مدیریت منابع آب بررسی گردیده است و نحوه پایش و قرائت از راه دور کنتورهای هوشمند در آب منطقه ای استان تهران بیان گردیده است. همچنین بررسی هیدروگراف دشت دماوند در استان تهران نشان می دهد که از زمان شروع پروژه نصب کنتور هوشمند در این دشت تغییرات سطح آبخوان و افت سطح آب زیرزمینی کاهش یافته است.
کلیدواژه ها:
بحران آب، کنتور هوشمند آب، پایش و قرائت از راه دور، طرح احیا و تعادل بخشی
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است