بررسی آلودگی فلزات سنگین در آب رودخانه کرج
کد مقاله : 1299-IWWA
نویسندگان:
عباس محمدی اشناری *، علی اصغر محمدی
پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران
چکیده مقاله:
در این مقاله به بررسی آلودگی آب رودخانه کرج به فلزات سنگین می‌پردازیم. با توجه به پتانسیل آب‎های سطحی برای آلودگی به سبب سطح تماس بالا با محیط اطراف و تاثیر پذیری از آن، امکان آلودگی این آب‎ها توسط فلزات سنگین موجود در فاضلاب‎های صنعتی و شهری بسیار بالاست. جهت ارزیابی میزان فلزات سنگین (آرسنیک، سرب، سلنیوم و نیکل) در آب رودخانه کرج واقع نزدیکی شهر کرج، مطالعه‎ای طراحی و در این راستا نمونه برداری از آب رودخانه انجام گرفت. نمونه برداری در 8 نقطه و با فاصله زمانی یک ماهه، در عمق 0-20 سانتی متری سطح آب انجام گرفت و مختصات آن به کمک دستگاه GPS ثبت گردید. غلظت کل فلزات با استفاده از دستگاه پسلامای نشر اتمی ICP-OES Spectrometer بر اساس روش‎های استاندارد آب و فاضلاب تعیین گردید. همچنین pH و EC این نمونه‎ها در محل نمونه برداری با دستگاه Lutron WA-2017SD اندازه گیری شد. در این پژوهش به ازای یک لیتر نمونه آب، 5 میلیلیتر اسید نیتریک غلیظ به نمونه اضافه شد. در نهایت هیچ آلودگی از فلز آرسنیک و فلز نیکل مشاهده نشد. فلز سرب در دو ایستگاه و در دو نمونه از پنج نمونه مشاهده گردید. در شش ایستگاه آلودگی سلنیوم مشاهده گردید که مقادیر قابل توجهی هستند.
کلیدواژه ها:
پلاسمای نشر اتمی، رودخانه کرج، سمیت، فلزات سنگین
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است