بررسی اجرای برنامه ایمنی آب در ایران و جهان(مروری بر مقالات)
کد مقاله : 1302-IWWA
نویسندگان:
فاطمه رنجدوست *1، مژگان فرامرزی2، فرزانه حسینی3، محمد فهیمی نیا4
1دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده بهداشت قم
2گروه بهداشت محیط،دانشکده بهداشت،دانسگاه علوم پزشکی قم، قم، ایران
3گروه بهداشت محیط،دانشکده بهداشت،دانشگاه علوم زشکی قم، قم، ایران
4گروه بهداشت محیط،دانشکده بهداشت،دانشگاه علوم پزشکی قم، قم، ایران
چکیده مقاله:
سازمان جهانی بهداشت در سال 2004 برنامه ایمنی آب (WSP) را به عنوان موثرترین برنامه برای تامین ایمنی آب آشامیدنی ارائه داد. این برنامه رویکردی جامع برای ارزیابی و مدیریت ریسک تمام مراحل تامین آب می‌باشد. در کشورهای مختلف رهنمودها و ابزارهای پشتیبانی متعددی ایجاد شد تا به اجرای WSP کمک کند. این طرح در 93 کشور در مقیاس‌های مختلف در حال اجرا می‌باشد. در این مطالعه جست‌وجو در پایگاه‌های اطلاعاتی google scholar و pubmed با کلید واژه‌هایی از قبیل risk assessment، WSP، water safty plane صورت گرفت. در جستجوی اولیه، ۷۴۵ مقاله یافت شد که پس از غربالگری ۴۷ مقاله برای بررسی نهایی وارد مطالعه شد. نتایج نشان داد که در ایران WSP به طور کامل اجرا نمی‌شود اما اقدامات انجام شده در این سیستم تا حدودی با برنامه ایمنی آب مطابقت دارد. در جهان نیز بعضی کشورها از قبیل استرالیا، سوییس، ژاپن اجرای موفقی از WSP داشتند در حالی که در کشوری مانند آمریکا اجرای WSP هنوز چالش برانگیز است. برای اجرای موفق WSP دانش فنی، حکمرانی خوب و همکاری ذینفعان، فرهنگ سازمانی، آمادگی جامعه و ظرفیت‌سازی الزامی است.
کلیدواژه ها:
ارزیابی ریسک. مدیریت آب آشامیدنی. برنامه ایمنی آب. WSP
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است