زیست‌توده استخراج شده از گونه‌های مختلف کهور به عنوان بیوجاذب‌ کارآمد برای حذف فلزات سنگین از محلول‌های آبی: مروری کوتاه
کد مقاله : 1310-IWWA
نویسندگان:
رضا ضیائی *، محسن صمیمی
گروه مهندسی شیمی، دانشکده فنی، دانشگاه صنعتی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران
چکیده مقاله:
با توجه به پیشرفت صنعت و گسترش شهرنشینی، مسأله آلودگی محیط‎ های آبی یکی از مهم ترین چالش های اساسی در تصفیۀ آب و خاک می‌باشد. پساب هایی که از صنایع متفاوتی وارد آب ها می شوند دارای مخلوطی از مواد آلی معدنی، کربوهیدرات‎ها، ترکیبات سنتزی، باکتری ها، فلزات سنگین و غیره هستند، که در این بین فلزات سنگین به سبب مشکلاتی چون ماهیت سمی، تجزیه ناپذیری و تجمع بیولوژیکی از خطرناک‎ترین آلاینده های آبی محسوب می‎شوند. تکنیک های متعددی جهت جذب و جداسازی فلزات سنگین وجود دارد اما فرآیندهای جذب با به کارگیری جاذب های طبیعی از جمله گیاهان به دلیل داشتن مزایایی همچون، هزینۀ پایین، حجم کم لجن بیولوژیکی، سازگاری با محیط‎زیست، ظرفیت جذب بالا، در دسترس بودن فراوان، قابلیت احیا و بازیافت آسان فلزات به عنوان یکی از اقتصادی ترین و بهترین روش‎های پاکسازی آلاینده ها از محیط‎ های آبی به حساب می آید. این پژوهش بر بررسی‌های پیشین در خصوص کارایی انواع گونه های گیاه کهور در جذب فلزات سنگین از محلول های آبی متمرکز شده است.
کلیدواژه ها:
زیست ‎توده، فلزات سنگین، تصفیۀ آب، گیاه کهور، حذف آلاینده ها
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است