انتخاب فرآیند بهینه تصفیه فاضلاب در مناطق روستایی به کمک روش‌ AHP
کد مقاله : 1316-IWWA (R1)
نویسندگان:
بهناز کریم پور *
دانشگاه اصفهان
چکیده مقاله:
اهمیت تأمین استانداردهای پساب تصفیه‌خانه‌های فاضلاب، بر کسی پوشیده نیست. تولیـد حجـم زیاد فاضلاب روستایی و تخلیـه‌ی آن بـه منـابع آب، مشـکلات جـدی را پیش روی مسئولین گذاشته‌‌است. پس در آینده نیاز به احداث تعداد کافی تصفیه‌خانه فاضلاب، وجود خواهد داشت. لذا، توجه به انتخـاب فرآینـد تصـفیه بـا توجـه بـه معیارهای متنوع ضروری است. در این تحقیق سعی شد، معیارهای کاملی جهت انتخاب روش تصفیه‌ فاضلاب روستایی در نظر گرفته شود تا نتایج آن از جامعیت کافی برخوردار باشد و بتوان از آن، برای شرایط مختلف استفاده نمود. لذا از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) برای رسیدن به هدف استفاده شد.
طبق ﺑﺮرﺳﯽ‌های انجام‌شده جهت انتخاب روش تصفیه فاضلاب، چهار معیار اقتصادی، فنی و اجرایی، زیست‌محیطی و مدیریتی و اجتماعی در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ شد و هر کدام به زیرمعیارهایی تقسیم شدند. در ﻧﻬﺎﯾﺖ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از معیارها، زیرمعیارها و گزینه‌های تعیین‌شده، به بررسی وزن‌دهی هرکدام پرداخته شد. الگوی حاصل از این مطالعه بر تصفیه‌خانه فاضلاب طالخونچه اصفهان به‌صورت مطالعه موردی بررسی شد. نتایج نشان دادند که برای شرایط منطقه طالخونچه روش لجن فعال هوادهی گسترده با وزن 1700/0 از بین روش‌های مرسوم در اولویت اول قرار گرفت. هم‌چنین روش راکتور بیوفیلمی با بستر متحرک (MBBR) از بین گزینه‌های پیشرفته با وزن 1566/0، برای این منطقه به‌عنوان روش برتر انتخاب شد. هم‌چنین، ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد روش AHP اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽآورد ﮐﻪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺑﺘﻮان روش تصفیه بیولوژیکی فاضلاب را ﺑﺮای ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ کرد. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ، ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ پژوهش ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﯾﮏ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﯿﺴﺖ.
کلیدواژه ها:
تصفیه‌خانه فاضلاب روستایی، روش‌های تصمیم‌گیری چند معیاره، فرآیند تحلیل سلسله مراتبی، گزینه‌های تصفیه فاضلاب
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است