بررسی کاربرد پساب تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی جی در صنعت و فضای سبز
کد مقاله : 1317-IWWA (R1)
نویسندگان:
احسان پاینده *
شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان
چکیده مقاله:
یکی از مهمترین معضلات جوامع انسانی در کنار تامین آب سالم برای مصارف شرب و بهداشت، دفع فاضلاب است. امکان بازچرخانی پساب حاصله از تصفیه فاضلاب و مصرف بهینه آن باعث شده تا متولیان امر با نگاهی متفاوت با گذشته، پساب را به عنوان کالایی ارزشمند در نظر گرفته و برای مدیریت آن به‌دنبال راه‌کارهای مناسبی باشند. احداث و بهره‌برداری از تاسیسات فاضلاب شامل شبکه‌های جمع‌آوری و تصفیه‌خانه‌ها که با توجه به‌ضرورت و حساسیت‌های بهداشتی و زیست‌محیطی مرتبط با آن و هزینه‌های بالای راه‌بری تاسیسات جمع‌آوری و تصفیه‌خانه‌های فاضلاب نیاز به اتخاذ تصمیمات و برنامه ریزیهای دقیق مدیریتی و مالی خواهد داشت. استفاده مجدد از پساب تصفیه خانه های فاضلاب بعنوان یک منبع پایدار آب نامتعارف در چند سال اخیر بخوبی ملموس شده و مطالعات گسترده ای نیز در این مورد انجام گرفته است. یافتن شیوه‌های مناسب در جهت کارائی بهتر و با هزینه‌های معقول یکی از دغدغه‌های چند دهه اخیر درخصوص تصفیه فاضلاب می‌باشد. در این بررسی که بر روی تصفیه خانه شهرک صنعتی جی اصفهان انجام شد، پتانسیل پساب حاصل از دو مدول این تصفیه خانه از لحاظ کیفی مورد ارزیابی قرار گرفت.
کلیدواژه ها:
کاربرد پساب، فاضلاب صنعتی، شهرک صنعتی جی، استحصال پساب.
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است