بررسی فرایند اکسیداسیون شیمیایی پیشرفته در کاهش COD از فاضلاب حاوی آنتی بیوتیک
کد مقاله : 1318-IWWA
نویسندگان:
احسان پاینده *
شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان
چکیده مقاله:
داروها و آنتی بیوتیک ها به میزان گسترده ای در درمان عفونت های باکتریایی ناشی از باکتری های گرم مثبت و گرم منفی مصرف می شوند و ثاثیرات نامطلوبی شامل مقاوت دارویی در انسانها و حیوانات، تاثیر بر روی پاتوژن های غیر هدف، تغییر ساختار جلبک های موجود در منابع آبی، مداخله بر فوتوسنتز گیاهان ایجاد می کنند. هدف از مطالعه بررسی کارایی فرایند اکسیداسیون پیشرفته با فرایند فنتون در حذف آنتی بیوتیک آموکسی سیلین از محیط های آبی سنتتیک و تعیین اثر پارامترهای موثر بر فرایند اکسیداسیون شامل تغییرات غلظت اولیه آنتی بیوتیک، غلظت تزریق هیدروژن پراکسید و آهن، pH اولیه محلول و زمان ماند بررسی می باشد. در این پژوهش ابتدا با استفاده از آمپول مطابق دستورالعمل ساخت محلول، فاضلاب مصنوعی در غلظت های مختلف تهیه شد و سپس با استفاده از دستگاه جارتست و تزریق مواد شیمیایی به آن در زمان های مختلف و آزمایش با استفاده از دستگاه کروماتوگرافی و راکتورهای سنجش COD نتایج حذف این ترکیب بدست آمد.
کلیدواژه ها:
آنتی بیوتیک، اکسیداسیون پیشرفته، فرایند فنتون، آموکسی سیلین
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است