بررسی اثر امواج اولتراسونیک بر حذف بار بیولوژیکی در تصفیه آب
کد مقاله : 1320-IWWA
نویسندگان:
فرزانه فریدی راد *1، معصومه قلی نژاد2
1کارشناس کنترل کیفی تصفیه خانه آب پردیس
2کارشناس کنترل کیفی
چکیده مقاله:
هر کدام از انواع روش های حذف آلودگی دارای معایب بسیاری برای سلامتی انسان و محیط می باشند. در سال های اخیر یکی از روش های مطمئن و موثر جهت جلوگیری از رشد جلبک ها در تصفیه آب بدون نیاز به مواد شیمیایی و در عین حال کم هزینه استفاده از فن آوری اولتراسونیک جلبک زدایی است. جایگزینی روشهای متداول با روشهایی نوین همچون اولتراسونیک منجر به حفظ محیط زیست و سلامت انسان‌ها خواهد شد. حذف و کاهش مواد معلق، حذف جلبک ها، تبدیل مواد سخت و تجزیه ناپذیر به مواد ساده و تجزیه پذیر و عدم تولید آلودگی ثانویه از جمله مزایای این روش نسبت به سایر روشها می باشد.
اولتراسونیک با فرکانس پایین باعث به وجود آمدن پدیده کاویتاسیون و تخریب حباب های موجود در سلول جلبکها شده و منجر به ته نشینی آن ها می گردد. از طرفی با تبدیل ذرات معلق و درشت به ذرات ریزتر به تجزیه بیولوژیکی بهتر آن ها کمک می کند.
در این پژوهش با هدف بررسی عمکلرد امواج اولتراسونیک اثر نصب دستگاه جلبک زدا بر حذف و کاهش بار بیولوژیکی ورودی به تصفیه خانه آب به مدت 3 ماه مورد مطالعه قرار گرفت.
کلیدواژه ها:
اولتراسونیک، دستگاه جلبک زدا، بیولوژی، تصفیه خانه آب
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است