بررسی تاثیر مهندسی ارزش جهت بهبود عملکرد شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان
کد مقاله : 1322-IWWA
نویسندگان:
فرزانه قنبریان علویجه *
شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان
چکیده مقاله:
مهندسی ارزش به دنبال کاهش هزینه‌ها با استفاده از ابزار خلاقانه و بدون تغییر کارکرد و کیفیت است. هدف مهندسی ارزش، تحلیل و بررسی تمامی فعالیت‌های یک مساله، از زمان شکل‌گیری تا بهره‌برداری در جهت بهبود فرایندها و راهکارها، در راستای کاهش هزینه ‌های آن می‌باشد.
هدف اصلی این مقاله بررسی میزان اثربخشی مهندسی ارزش بر عملکرد سازمان در شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان است که بر اساس مدل مهندسی ارزش آیر و مدل کاپلان و نورتون تنظیم شده است. جامعه آماری تحقیق شامل کارکنان شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان است. نمونه آماری با استفاده از فرمول کوکران به تعداد 185 نفر انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه‌های استاندارد استفاده شده و قابلیت اعتماد پرسشنامه نیز با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ تأیید شده است. نتایج حاصل از تحلیل داده‌ها نشان داد مهندسی ارزش بر عملکرد سازمانی تأثیر دارد و همچنین مهندسی ارزش بر ابعاد رضایت کارکنان، رضایت مشترکین و اثربخشی سازمان تأثیر معناداری دارد. نتایج میانگین رتبه‌های مربوط به هر یک از ابعاد عملکرد سازمان نشان می‌دهد رضایت مشترکین در رتبه اول اهمیت و رضایت کارکنان و اثربخشی سازمان در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند.
کلیدواژه ها:
مهندسی ارزش، بهبود، عملکرد سازمان، شرکت آب و فاضلاب اصفهان
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است