بررسی روش های جایگزینی منابع آب زیرزمینی با پساب در محدوده های مطالعاتی شریف آباد، دشت قم و جنوب دشت جعفرآباد
کد مقاله : 1324-IWWA
نویسندگان:
محمدرضا اقبالی *، حامد سلامی، سعیده سامی
شرکت سهامی آب منطقه ای قم
چکیده مقاله:
استفاده ی علمی و مفید از پساب به دلیل کمبود منابع آب و تولید حجم قابل توجهی پساب در اولویت کشورها قرار گرفته است. از طرف دیگر، گسترش روز افزون جمعیت همراه با رشد صنعتی و اقتصادی، مشکلات فراوانی را برای انسان به وجود آورده، به طوری که تخلیه ی فاضلاب های تولیدی ناشی از مصارف شهری و صنعتی منجر به تخریب محیط زیست و آلودگی منابع سطحی و زیرزمینی شده است. تمامی این موارد بر ضرورت جمع آوری و تصفیه ی مناسب فاضلاب و استفاده ی بهینه از پساب تولیدی تأکید می نماید. در این مقاله با بررسی و مطالعه ی وضعیت آبخوان در محدوده های مطالعاتی شریف آباد، دشت قم و جنوب دشت جعفرآباد در سطح استان قم و از سوی دیگر برآورد حجم پساب تولیدی ناشی از منابع مختلف، سناریوهای مختلف استفاده ی بهینه از پساب مورد ارزیابی قرار گرفته است. روش های جایگزینی پساب با منابع آب زیرزمینی در قالب چهارده سناریو و براساس معیارهای فنی از جمله میزان حجم تغذیه ی آبخوان، قیمت تمام شده ی پساب، اثرات زیست محیطی، درآمدزایی، امکان تحقق جایگزینی با پساب و ... بررسی گردیده و گزینه ی برتر پیشنهاد شده است.
کلیدواژه ها:
پساب، سناریوها، روش های جایگزینی، فاضلاب، معیارهای فنی
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است