ارزیابی ریسک واحد تصفیه سیستم بازیابی آب خاکستری به روش تلفیق ارزیابی چرخه‌حیات و ریسک
کد مقاله : 1331-IWWA
نویسندگان:
زینب زارعی *1، مسعود تابش2
1دانشگاه تهران
2آب و فاضلاب، محیط زیست/مهندسی عمران منابع آب استاد دانشگاه تهران
چکیده مقاله:
امروزه با کاهش منابع آب طبیعی، استفاده از آب خاکستری در منازل مورد توجه قرار گرفته‌است. اما نگرانی‌هایی در زمینه سلامت افراد و محیط‌زیست وجود دارد که بررسی و ارزیابی این خطرات را ضروری می‌سازد. برای ارزیابی این مخاطرات، روش‌های متفاوتی مانند ارزیابی چرخه حیات و ارزیابی ریسک استفاده شده‌است. در این پژوهش به منظور کاهش نواقص هر یک از دو روش و امکان ارزیابی ریسک همزمان در ابعاد و مقیاس مختلف واحد تصفیه سیستم استفاده از آب خاکستری برای یک برج با جمعیت 840 نفر، از تلفیق دو روش مذکور استفاده می‌شود. در این روش ابتدا مخاطرات ناشی از تصفیه به روش بیوراکتور غشایی با استفاده از ارزیابی چرخه‌حیات شناسایی می‌شوند. سپس بر اساس روابط علّت و معلولی، پرسشنامه‌ای برای تعیین میزان اثرگذاری علّت‌ها بر معلول‌های مختلف طراحی می‌شود. در انتها بر اساس نتایج ارزیابی اثرات میانی و پرسشنامه، گراف علّت و معلولی ایجاد و ریسک گره‌ها به صورت سلسله مراتبی محاسبه می‌شود. نتایج نشان می‌دهد به طور کلی ریسک بهداشتی واحد تصفیه بیورآکتور غشایی 31/6 درصد است. بنابراین این روش تصفیه از دید بهداشتی برای بازیابی آب خاکستری درجا مناسب است. علاوه بر این، استفاده از روش تلفیقی به دلیل شناسایی مخاطرات بر اساس دیدگاه کل‌نگر چرخه‌حیات و ارزیابی ریسک آن‌ها بر اساس نظر کارشناسان محلی بسیار مناسب است.
کلیدواژه ها:
آب خاکستری،تصفیه بیورآکتور غشایی، تلفیق روش‌های ارزیابی ریسک و چرخه‌حیات، گراف علّت و معلولی
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است