نگرشی بر سیستم حسابداری یکپارچه آب
کد مقاله : 1334-IWWA
نویسندگان:
سیدمیلاد قریشی *
حسابداری،دانشکده علوم انسانی،دانشگاه علوم تحقیقات تهران(واحد سنندج)،سنندج
چکیده مقاله:
سیستم حسابداری آب به درک بهتر الگوهای مصرف استفاده از آب و بهبود ارتباط در میان متخصصان و ارتباط با متخصصان غیردولتی، بهبود دلایل تخصیص آب در کاربری های مختلف و برای شناسایی ابزارهایی برای دستیابی به ذخیره آب و افزایش بهره وری آب، کمک می کند.(روسی، 2013) .
به عنوان نگـرش برتـر وقتی که حسابداری به عنوان فعالیتی اجتماعی و سازمانی تلقی می گردد؛ باید قلمرویی که در آن فعالیت های حسابداری انجام می شود درک گردد لذا وقتی که به نیازهای اطلاعاتی مرتبط با آب از جنبه های مختلف نگریسته می شود، برای برآوردن این نیازها، راه حل های زیادی مبتنی بر نظم های مختلفی وجود دارد با این حال از مهمتـرین الزامـات بخـش آب در اسناد بالا دستی توسعه کشور نیز می توان به اصلاح ساختار سیستم حسابداری آب، مدیریت جامع و یکپارچه منابع آب، اعتلای جایگاه مدیریت آب در نظام برنامه ریزی کشور و مدیریت عرضه و تقاضای آب در بخش های مختلف به صورت به هم پیوسته اشاره نمود این سیستم حسابداری، چارچوبی جهت سازماندهی اطلاعات اقتصادی، هیدرولوژیکی و زیست محیطی مرتبط با آب را ارائه می دهد این سیستم، حاوی اطلاعـاتی در زمینـه الگـوی مصرف آب و میزان دسترسی آب در بخشهای مختلف، تغییـرات در موجـودی آب و جریانـات بازگشـتی، میزان انتشار الودگی رشته فعالیت ها و نهادها و اطلاعات مرتبط با موارد ذکر شده است بنابراین هدف از این پژوهش نگرشی بر سیستم حسابداری یکپارچه آّب می باشد.
کلیدواژه ها:
سیستم، آب ، حسابداری،منابع آب
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است