طراحی الگوی انتخاب کارگر نمونه در بخش آب و فاضلاب (مورد مطالعه: شرکت آب و فاضلاب استان هرمزگان)
کد مقاله : 1336-IWWA
نویسندگان:
عبدالحمید جابری *1، فاطمه جابری2، خلیل یکتاپرست3
1شرکت آب و فاضلاب استان هرمزگان
2‌دانشجوی کارشناسی ،دانشگاه فرهنگیان حضرت معصومه قم (س)،ایران
3قائم مقام، شرکت آب و فاضلاب استان هرمزگان، بندرعباس، ایران
چکیده مقاله:
پژوهش حاضر در تلاش است مدلی جهت انتخاب کارگران نمونه به کمک مدل تعالی سازمانی (EFQM) و تکنیک TOPSIS در بخش آب و فاضلاب به صورت مطالعه موردی در شرکت آب و فاضلاب استان هرمزگان طراحی و تدوین نماید. یافته‌های حاصل از به کارگیری روش‌های مناسب آماری حاکی از آن است که در نظر گرفتن خلاقیت‌ها (بعد مشارکت‌ها و منابع)، تلاش در جهت مشتری مداری، ویژگی های فردی، عوامل مربوط به آموزش، عوامل اجتماعی، نتایج کلیدی عملکرد، تلاش در جهت خط مشی‌ها و استراتژی‌های سازمان و ویژگی‌های رهبری شخص، در انتخاب کارگر نمونه مؤثر بوده و منجر به بهبود فرایند انتخاب کارگر نمونه در شرکت آب و فاضلاب استان هرمزگان خواهد شد. همچنین این مدل می‌تواند به عنوان معیاری برای ارزیابی عملکرد مدیریت منابع انسانی و بهبود مستمر آن مورد استفاده قرار گیرد و مدیران سازمان‌ها بخصوص مسئولین و دست‌اندرکاران بخش آب و فاضلاب با ملاحظه مدل ارائه شده و نتایج آن، می‌توانند تصمیمات صحیح‌تری جهت بهبود مدیریت عملکرد اتخاذ نمایند.
کلیدواژه ها:
واژه‌های کلیدی: مدیریت عملکرد، کارگر نمونه، سیستم پاداش، نظام تشویق و ترغیب، EFQM، TOPSIS
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است