بررسی مروری نانوتکنولوژی برای تصفیه آب پایدار
کد مقاله : 1338-IWWA
نویسندگان:
نجمه شجاعی *
دانشگاه شیراز
چکیده مقاله:
نانوتکنولوژی یکی از فناوری های کلیدی قرن بیست و یکم با نوآوری های متعدد در زمینه کاربردهای زیست محیطی است. کمبود آب خالص به دلیل اثرات آلودگی همراه با تغییرات آب و هوایی جهانی، چالش بزرگی است که جهان در دوران اخیر با آن مواجه شده است. نیاز به فناوری‌های پایدار برای حفظ منابع آب منجر به توسعه فناوری‌های زیادی در زمینه تصفیه آب شده است. نانوتکنولوژی در زمینه تصفیه آب امیدوارکننده است زیرا نانومواد دارای خواص شیمیایی و فیزیکی جالب زیست محیطی مانند افزایش دوام مواد در برابر تنش مکانیکی یا هوازدگی، سطح ویژه بالا و واکنش پذیری شیمیایی نانوذرات و جذب زیاد و همچنین ظرفیت جذب هستند. در مقاله حاضر بررسی دقیقی برای ارزیابی امکانات نانوتکنولوژی در زمینه تصفیه آب پایدار انجام شده است. کاربرد نانوتکنولوژی در سه بعد تصفیه آب یعنی تصفیه آب های زیرزمینی، تصفیه فاضلاب و تصفیه آب شور از نظر پایداری مورد بررسی قرار گرفته است. مشاهده شد که نانوتکنولوژی دارای پتانسیل بالایی در زمینه تصفیه آب پایدار است و با اتخاذ آخرین پیشرفت‌های تکنولوژی می‌توان اثرات نامطلوب انتشار نانوذرات سمی در جو را به حداقل رساند.
کلیدواژه ها:
واژه‌های کلیدی : نانوتکنولوژی، تصفیه آب، تصفیه فاضلاب، تصفیه آب های زیرزمینی، نمک زدایی
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است