بررسی مقادیر ضرایب حداکثر تقاضا در فواصل زمانی مختلف الگوی مصرف آب
کد مقاله : 1339-IWWA
نویسندگان:
رامتین مظاهری1، محمدرضا جلیلی قاضی زاده *2، همایون مطیعی3، ایمان مصلحی4
1دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده عمران، آب و محیط زیست، گروه مهندسی محیط زیست و آب و فاضلاب
2/دانشیار دانشکده مهندسی عمران، آب و محیط زیست دانشگاه شهید بهشتی آب و محیط زیست
3شبکه های اب و فاضلاب، GIS ، RS ، اثرات تغییر اقلیم بر منابع آّب و اب و فاضلاب
4دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده عمران، آب و محیط زیست
چکیده مقاله:
شبکه‌های توزیع آب شهری بر اساس عامل محدودکننده حداکثر تقاضای آب طراحی و بهره‌برداری می‌گردند. این عامل در محاسبات طراحی تحت عنوان ضریب حداکثر تقاضا مورد استفاده قرار می‌گیرد. این ضریب نسبت بین جریان حداکثری در مدت زمان مشخص و متوسط جریان در بازه یک شبانه‌روز را نشان می‌دهد. با توجه به این که جریان حداکثری محاسبه شده به صورت میانگین جریان در یک فاصله زمانی مشخص است، لذا مقدار آن با تغییر فاصله زمانی تغییر خواهد کرد. در این مطالعه با بررسی جریان ورودی به زیر ناحیه خسروی 5، متوسط جریان در فواصل زمانی مختلف محاسبه شد و نتیاج تحت عنوان ضرایب حداکثر تقاضا در فواصل زمانی مختلف ارائه گردید. با توجه به نتایج یک رابطه معکوس بین بزرگی ضریب حداکثر تقاضا و فاصله زمانی ضریب حداکثر تقاضا حاصل گردید. نتایج نشان داد که با افزایش فاصله زمانی، بزرگی ضریب حداکثر تقاضا کاهش می‌یابد. همچنین میزان اختلاف بین ضرایب حداکثر تقاضا با کاهش اختلاف فواصل زمانی کاهش می‌یابد.
کلیدواژه ها:
ضریب حداکثر تقاضا، حداکثر تقاضای ساعتی، حداکثر تقاضای روزانه، الگوی مصرف آب روزانه.
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است