تاثیر نشت یابی فعال بر مدیریت و کاهش تولید منایع آب شرب شهرها و یافتن رابطه ای میان این دو (انجام مطالعات موردی)
کد مقاله : 1342-IWWA
نویسندگان:
علی ترابی *1، مینا تصوری2، یوسف اسماعیلی2
1شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه
2دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه
چکیده مقاله:
در کشور هایی مانند ایران که جزء مناطق خشک دنیا هستند، جلوگیری از هدر رفت آب از حساسیت خاصی برخوردار است. بر اساس مقالات بر گرفته از محققان میزان دبی و حجم نشت ناشی از عملیات نشت یابی فعال قابل محاسبه است. ولیکن میزان تاثیر آن بر کاهش منابعآب تولیدی ناشی از نشت یابی و جلوگیری از اتلاف آب مورد سوال بوده است، به بیان دیگر چه حجمی از نشت کاهش داده شده را میتوان عیناً از تولید آب شرب کم کرد بطوری که باعث کمبود آب مصرف کنندگان نشود. برای این منظور منطقه یک کلانشهر کرمانشاه بزرگترین ناحیه و مهمترین پهنه ی تامین آب کرمانشاه که بدلیل قدمت لوله ها و تاسیسات آبرسانی و سایر مشخصات آن در سال هزار سیصد و نود و شش، بالاترین میزان آب بدون درآمد کشور را بخود اختصاص داده است انتخاب گردید. سپس حجم هدر رفت در اثر رفع نشت ها لوله ها اعم از خطوط انتقال و خطوط اصلی و فرعی شبکه و انشعابات براساس نتایج میدانی و با بهره گیری از نتایج تحقیقات و استاندارد ها، تعیین شد و از طرفی میزان کاهش تولید از منابع آب شرب شهر مذکور بگونه ای که کمترین تاثیر را بر کمبود آب و قشار آب شهر ایجاد کند تعیین و نتایج جهت تعیین رابطه ای میان این دو مورد بررسی قرار گرفت.
کلیدواژه ها:
نشت یابی فعال، مدیریت تولید، هدررفت واقعی
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است