بررسی روشهای مختلف مدل سازی برای پاسخ خطوط لوله های فولادی مدفون در عبور از گسل
کد مقاله : 1343-IWWA
نویسندگان:
مینا تصوری *
شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه
چکیده مقاله:
در این مقاله پاسخ خطوط لوله فولادی مدفون را ابتدا درعبور از گسل تکتونیکی امتداد لغز بررسی میکنیم . روشهای مختلف مدل سازی لوله و خاک بیان میشود و پس از ارائه هر کدام نتایج برگرفته از آنها مقایسه میشوند . همچنین مدل های پیشنهاد شده برای بررسی رفتار لوله های در معرض گسل های معکوس نیز ارائه و بررسی میگردند که در آن مدل المان محدود ساده که از المانهای میله برای لوله و فنر غیر خطی مجزا برای خاک استفاده میکند پیشنهاد شد. اثر مقاومت برشی خاک ، سختی خاک ، جابجایی افقی گسل ، پهنای منطقه لغزش گسل ، عمق دفن لوله بررسی شده است . نتایج پژوهش حاضر به تعیین جابجایی گسل در مرحله شکست لوله در مدل های مختلف ارائه شده از تحقیقات مختلف نایل شد و می تواند در اهداف طراحی خطوط لوله استفاده شود. نتایج حاصل از بررسی مدل های مختلف نشان از انطباق مناسبی در روشهای مختلف حل مسئله در تحقیقات ارائه شده در مقاله را با انحراف کوپکی در حد ۴.۳۴ دارد . جمع نتایج نشان می دهد که کمانش موضعی تحت جابجایی کوچکتر گسل براحتی رخ میدهد، درحالی که شکست کششی میل دارد که تحت جابجایی بزرگ تر گسل رخ دهد. همچنین ضریب اصطکاک جنبشی بزرگ تر برای ایمنی خطوط لوله مفید است و شرایط گیرداری انتهای خطوط لوله اثر قابل ملاحظه ای روی جابجایی و کرنش خطوط لوله دارد.
کلیدواژه ها:
لوله های فولادی مدفون، گسل
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است