ارزیابی بلوغ مدیریت دانش با استفاده از مدل APO ) مطالعه موردی: شرکت آب و فاضلاب استان قم (
کد مقاله : 1345-IWWA (R1)
نویسندگان:
رضا غفاری *1، مجید خانوردی2، مرضیه کاظمی3
1مدیر دفتر توسعه مدیریت و تحقیقات منابع انسانی (کارشناسی ارشد)
2کارشناس سیستم های نوین مدیریتی
3مدیر دفتر تشکیلات ،آموزش و منابع انسانی آبفای قم
چکیده مقاله:
هدف این پژوهش، ارزیابی سطح بلوغ و میزان آمادگی شرکت آب و فاضلاب استان قم جهت استقرار مدیریت دانش و نیز بررسی وضعیت فرایندهای چرخه دانشی بر اساس مدل بهره وری آسیایی (Asian Productivity Organization)بوده است. روش مورد استفاده در این پژوهش، پیمایشی و نوع آن کاربردی بوده است. جهت جمع آوری دادهها از پرسشنامه استاندارد سازمان بهره وری آسیایی و نیز سؤالات تکمیلی استفاده شد. پایایی پرسشنامه از طریق آزمون آلفای کرونباخ 23 و میزان ضریب95/0 محاسبه گردید. جامعه آماری پژوهش 281 نفر از مدیران و کارمندان متخصص فعال در شرکت بودند که حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 176 نفر انتخاب شد. نتایج بدست آمده نشان می دهد که شرکت آب و فاضلاب استان قم با امتیاز 117.5در سطح دوم از پنج سطح بلوغ مدیریت دانش قرار دارد. این به این معنی است که شرکت در مرحله آغاز (شروع به درک نیاز به مدیریت دانش در سازمان) می باشد. همچنین نتایج رتبه بندی گروه های معیار نشان داد که بالاترین و پایین ترین امتیاز به ترتیب مربوط به معیارهای (فناوری) و (افراد ) است.
کلیدواژه ها:
ارزیابی ، بلوغ مدیریت دانش، شرکت آب و فاضلاب استان قم، مدل بهره وری آسیایی
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است