استفاده از تکنیک سوات جهت احداث تصفیه خانه فاضلاب صنایع تولید بستنی با رویکرد کاهش مصرف آب شرب
کد مقاله : 1354-IWWA (R1)
نویسندگان:
محدثه السادات شاهمرادی *، محسن جنتیان
شرکت آب و فاضلاب اصفهان
چکیده مقاله:
یافتن شیوه های مناسب مدیریت منابع آب در پروژه های زیست محیطی به خصوص تصفیه فاضلاب در جهت کارائی بهتر و با هزینه‌های معقول یکی از دغدغه‌های متخصصین این امر می‌باشد. به همین جهت با افزایش دانش فنی فرایندهای مختلفی برای اجرای تصفیه خانه های فاضلاب اعم از خانگی و صنعتی پیشنهاد و تحلیل می‌گردد. این پژوهش با هدف روش اجرای تصفیه خانه فاضلاب صنعتی در صنایع لبنیات با توجه به نگرش نوین مدیریت منابع آب و بازیابی از پساب در محل تولید در کارخانه صنعتی رعنا اصفهان انجام گرفت. با توجه به نتایج بدست آمده از تکنیک سوات بهترین استراتژی در اینگونه فعالیت های اجرایی، راهبرد بهبود مستمر، راهبرد تغییر تدریجی است. باتوجه به این تکنیک راهبردهایی مانند استفاده از نیروی با تجربه در خصوص ساخت و ایمنی، ایجاد فضای سبز مناسب جهت پساب مازاد و اتصال به شبکه تصفیه خانه، ساخت پکیچ کاملا بسته و کنترل آلودگی، تدوین دستورالعمل صرفه جویی در مصرف آب به موازات فرایند تصفیه و ایجاد تسهیلات بانکی در خصوص پروژه های زیست محیطی در راهبرد بهبود مستمر و راهبردهایی مانند استفاده از فرایند های نوین در جهت کاهش احجام تصفیه خانه، جانمایی مناسب و ایمن با توجه به سایت تولید محصولات، افزایش ایمنی پرسنل و آزمایشات دوره ای در راهبرد تغییر تدریجی بدست آمد.
کلیدواژه ها:
تصفیه فاضلاب، بازیافت آب، صنایع تولید بستنی، مدل استراتژیک SWOT .
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است