بررسی میزان غلظت عناصر سنگین موجود در پساب مورد استفاده در فضای سبز شهری و مقایسه آن با استانداردهای محیط زیست و تاثیر آن بر تجمع نمونه های گیاهی
کد مقاله : 1361-IWWA
نویسندگان:
شهرداری شاهین شهر *
شهرداری شاهین شهر
چکیده مقاله:
آلودگی خاک و انباشتگی فلزات سنگین در خاک و محصولات کشاورزی یکی از مهمترین مسایل زیست محیطی است که زندگی گیاهـان، حیوانات و انسان را تهدید می نماید. امروزه یکی از مسائل مهم محیط زیستی، آلوده شدن خاک به ویژه خاک های کشاورزی به فلزات سنگین می باشد . شهرداری شاهین شهر برای دارا بودن از یک منبع پایدار آبی اقدام به تامین آب مورد نیاز فضای سبز از پساب تصفیه شده فاضلاب با رعایت ملاحظات زیست محیطی نموده است. ورود پساب در خاک ممکن است باعث تجمع فلزات سنگین در خاک شود( رحیمی، 1394) بدین منظور آنالیز میزان غلظت عناصر سنگین در آب پساب امری ضروری است. مقایسه داده های حاصل از آنالیز پساب در سال 1400 نشان می دهد، میزان عناصر سنگین موجود در پساب مورد استفاده مطابق استانداردهای سازمان حفاظت محیط زیست بوده و هیچگونه محدودیتی در استفاده از آن از لحاظ غلظت عناصر سنگین وجود نداشته است. همچنین آنالیز نمونه های گیاهی چمن نشان می دهد میزان تجمع فلزات سنگین در نمونه های گیاهی در حد نرمال و طبیعی می باشد
کلیدواژه ها:
واژه‌های کلیدی فارسی: عناصر سنگین، پساب ، فضای سبزشهری، شاهین شهر، استاندارد IRANDOE، فلزات سنگین
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است