بررسی پارامترهای میکروبی و آلودگی پساب مورد استفاده در فضای سبز شهرداری شاهین شهر و مقایسه آن با استانداردهای محیط زیست
کد مقاله : 1372-IWWA
نویسندگان:
شهرداری شاهین شهر *
شهرداری شاهین شهر
چکیده مقاله:
چکیده :
پارامترهای آلودگی و میکروبی یکی از مهمترین نگرانی های کاربرد پساب فاضلاب در آبیاری است. تحقیق حاضر با هدف بررسی تاثیراستفاده از پساب بر پارامترهای آلودگی و میکروبی خاک های فضای سبز شهری شهر شاهین شهر انجام گردید. در این مطالعه، به صورت دوره های فصلی از پساب تحویلی از تصفیه خانه به شهرداری شاهین شهر و پساب مورد استفاده در 4 ایستگاه فضای سبز از عرصه های موجود و پس از کلرزنی در ایستگاه کلر زنی شهرداری شاهین شهر نمونه برداری شد . مقایسه نتایج به دست آمده با دو استاندارد سازمان محیط زیست و نشریه دفتر نهاد ریاست جمهوری (نشریه آبهای پرگشتی پساب535) نشان داد آب تحویلی به شهرداری شاهین شهر دارای حداقل استانداردهای پارامترهای آلودگی پس از طی دوره تصفیه فاضلاب و همچنین ، پس از گند زدایی با گاز کلر به لحاظ پارامترهای میکروبی حد استانداردهای سازمان حفاظت محیط زیست ایران و نشریه 535 می باشد.
کلمات کلیدی: پساب، آلودگی میکروبی، فضای سبز شهری، شاهین شهر
کلیدواژه ها:
کلمات کلیدی: پساب، آلودگی میکروبی، فضای سبز شهری، شاهین شهر
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است