ارزیابی عوامل مؤثر بر رفتار مصرفی مشترکین خانگی آب (مطالعه موردی شهر قم)
کد مقاله : 1379-IWWA
نویسندگان:
احسان قاسمی *1، حسن فرمانی انتظام2، قاسم مختاری3، سید احسان صائبی نیا4
1فم شرکت آبفا
2آبفای قم ، مدیر
3دانشگاه قم
4مدیر دفتر کنترل طرحها و مدیریت پروژه فنی و بهره برداری (کارشناسی ارشد)
چکیده مقاله:
مدیریت تقاضای آب یکی از راه حل‌های مفید برای مقابله با معضل کمبود آب است. جهت مدیریت تقاضای آب شناخت مشترکین، عوامل موثر بر رفتار مصرفی آنها و میزان تاثیرگذاری این عوامل ضرورت دارد. به همین جهت در این تحقیق به بررسی عوامل موثر بر رفتار مصرفی مشترکین خانگی و خوشه بندی آنها پرداخته شده است. جامعه هدف این پژوهش، مشترکین خانگی آب شهر قم است. روش گردآوری داده در این تحقیق پیمایش و ابزار تحقیق یک پرسش‌نامه محقق ساخته است. برای تجزیه و تحلیل‌های آماری متغیرها از روش مدل‌سازی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی استفاده شده است. برای تحلیل داده‌های گردآوری شده و خوشه بندی از نرم‌افزار SPSS 22 و برای بررسی مدل مفهومی و آزمون فرض‌ها از نرم‌افزار SmartPLS 3 استفاده شده است. نتایج مدلسازی معادلات ساختاری نشان‌ داد که از میان متغیرهای انتخاب شده در تحقیق، متغیرهای گفت‌وگو و تاثیر اعضای خانواده بر هم، نگرش به استفاده از شیوه‌های کاهنده مصرف آب فضای سبز و نگرش به استفاده از لوازم کاهنده بیش‌ترین اثر را بر رفتار مصرفی دارند. نتایج خوشه‌بندی حاکی از وجود 5 خوشه است که این خوشه‌ها به لحاظ ویژگی‌های جمعیت-شناختی، رفتار مصرفی، استفاده از لوازم کارا و کاهنده و غیره بررسی و پیشنهادهایی نیز ارائه شده است.
کلیدواژه ها:
مدیریت تقاضای آب، حفاظت از آب، صرفه جویی آب، خوشه بندی، مدل‌سازی معادلات ساختاری
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است