شناسایی کنتورهای آب دستکاری شده در کاربری غیر خانگی شهر قم
کد مقاله : 1385-IWWA
نویسندگان:
قاسم امینی *
کارمند
چکیده مقاله:
شناسایی کنتورهای دستکاری شده آب به عنوان بخشی از مصارف غیرمجاز یکی از گام های اساسی در توسعه خدمات رسانی و افزایش بهره وری از منابع آب به حساب می آید که بایستی به آن توجه خاص نمود. داده‌های مورد استفاده جهت شناسایی مصرف غیرمجاز حاصل از دستکاری کنتور شامل تعداد 150 مشترک با سابقه دستکاری کنتور در سال های 1401-1394 و یک نمونه تصادفی 1375 تایی از مشترکین بدون سابقه دستکاری (سالم) در کاربری غیرخانگی شهر قم می‌باشد. به منظور تحلیل داده ها از سابقه مصرف و پرداخت صورتحساب مشترکین و همچنین روشهای با نظارت داده کاوی از قبیل ماشین بردار پشتیبان، شبکه عصبی، رگرسیون لجستیک، نزدیکترین همسایگی استفاده شده است. نتایج نشان داد با توجه به درصد پاسخ صحیح در بین روش‌ها، شبکه عصبی با تشخیص صحیح 48% موارد دستکاری شده و 99% موارد سالم و دقت کلی 94 % بر روی داده های تست به عنوان بهترین مدل جهت شناسایی کنتورهای دستکاری شده می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد. همچنین سایر روش ها از عملکرد مشابهی برخوردار هستند. این مطالعه به ارائه مدل هایی برای شناسایی موارد دستکاری کنتور آب توسط تکنیکهای داده کاوی پرداخته است. با توجه به یافته های تحقیق، به منظور شناسایی کنتورهای دستکاری شده، می توان از داده کاوی استفاده نمود. در این مطالعه روش سبکه عصبی با دقت بالا به عنوان مناسب ترین مدل جهت شناسایی کنتورهای دستکاری شده انتخاب گردید.
کلیدواژه ها:
داده کاوی، مصرف غیرمجاز، دستکاری کنتور، شبکه عصبی
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است