مروری بر استفاده از فیلترهای سرامیکی در فرآیند تصفیه آب و پساب
کد مقاله : 1388-IWWA
نویسندگان:
ترگل نجاران طوسی *، افشین فرح بخش
دانشگاه آزاد واحد قوچان
چکیده مقاله:
وجود آلاینده های پتروشیمی، کارخانه ها و صنایع مختلف، ضمن آلودگی آب های زیرزمینی، محصولات کشاورزی، آلودگی هوا و تولید باران اسیدی، منجر به اثرات نامطلوب بر سلامت انسان و محیط زیست می شود. غشاهای سرامیکی در تصفیه آب و پساب بسیار موثر می باشند. روش های معمول تصفیه پساب شامل انعقاد، ته نشینی، جذب و روش های الکتریکی است که به دلیل مصرف زیاد انرژی، بازده پایین و دامنه کاربرد محدود، اقتصادی نیستند. امروزه روش های غشایی، از جمله میکروفیلتراسیون به طور گسترده در فرآیند تصفیه پساب کاربرد دارند. در این روش کیفیت پساب تصفیه شده افزایش و مصرف انرژی و هزینه های عملیاتی کاهش می یابد. علم تولید غشاهای سرامیکی در طول دو دهه گذشته رشد سریعی داشته است. علاقه به غشاهای سرامیکی همزمان با فرآیند های جدید و برنامه های کاربردی افزایش یافته است. این غشاها در سال های اخیر در فرآیند های مختلف تکنولوژی شیمیایی مورد استفاده وسیعی قرار گرفته است. لذا برای درک بیشتر اهمیت و جایگاه فیلتر های سرامیکی، در این مقاله مروری به بررسی این موضوع پرداخته شده است.
کلیدواژه ها:
فیلتر های سرامیکی، فرآیند های غشایی، تصفیه، آب و پساب
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است