بررسی کارایی سولفات فرو به همراه کمک منعقدکننده های خاک رس ولجن زلالساز در تصفیه پساب خاکستری
کد مقاله : 1394-IWWA
نویسندگان:
مدینه هذیلی *
محیط زیست،دانشکده آب و محیط زیست ،دانشگاه چمران ،اهواز،ایران
چکیده مقاله:
یکی از مهمترین راه کارها برای کاهش میزان مصرف آب شرب، بازیابی و استفاده مجدد از پساب های خاکستری است. از روش های تصفیه این گونه پساب ها، فرایند انعقاد و لخته سازی که یکی از بخش های تصفیه شیمیایی می باشد با استفاده از منعقدکننده ها و کمک منعقدکننده ها می باشد. این تحقیق با هدف تعیین شرایط بهینه فرایند انعقاد و لخته سازی با منعقدکننده سولفات فرو و کمک منعقدکننده های خاک رس و لجن زلالساز به منظور حذف کدورت از پساب خاکستری انجام شد. در این مطالعه ابتدا پس از اندازه گیری خصوصیات پساب خاکستری با روش آزمایش جار اثر تغییرات دوز منعقدکننده سولفات فرو ، دوز کمک منعقدکننده ها خاک رس و لجن زلالساز ، pHو زمان ماند در حذف کدورت بررسی وتعیین گردید. سپس به کمک برنامه Excel داده های بدست آمده را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده شده است. نتایج حاصل از آزمایشات ترکیب سولفات فریک توام با بنتونیت کارایی بالاتری در راندمان حذف کدورت داشته است.
کلیدواژه ها:
آب خاکستری-انعقاد-سولفات فرو- کدورت-خاک رس-لجن زلالساز
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است