خطرات زیست محیطی ناشی از میکروپلاستیک ها به عنوان حامل و ناقل انتقال انواع آلاینده های آلی سمی پایدار در محیط های آبی و شناسایی مکانیسم های انتقال آلاینده ها
کد مقاله : 1396-IWWA
نویسندگان:
معصومه طاهریان *1، افشین تکدستان2
1بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
2استاد مهندسی محیط زیست- دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
چکیده مقاله:
وجود میکروپلاستیک ها در محیط زیست و بلع آن ها توسط جانوران عواقب زیست محیطی به دنبال داشته و در نهایت سبب بروز پیامدهای نامشخصی برای سلامت ارگانیسم میشود. میکروپلاستیک ها از طریق مکانیسم جذب، واجذب و جذب سطحی و همچنین هوازدگی و بالا بودن نسبت سطح به حجم قادر به انتقال بسیاری از آلاینده های آلی سمی پایدار در محیط های اب و پساب می باشند. در این تحقیق براساس تجربیات جهانی و بررسی مقالات معتبر اثر میکروپلاستیک ها بر محیط زیست و بهداشت عمومی و همچنین انواع میکروپلاستیک ها به عنوان ناقل آلاینده های مختلف سمی آلی پایدار در محیط های آبی بررسی گردید.
نتایج مطالعات نشان داد که میکروپلاستیک های آلوده به آفت کش نظیر کلردان از 1.8 تا 170 نانوگرم در گرم، آفت کش ددت بویژه در مناطق صنعتی از 2 تا 7100 نانوگرم بر گرم، پرفلوئوروآلکیلات از 130 تا حدود 11000 پیکوگرم در گرم، فتالات از 23 تا 62 نانوگرم در گرم، هیدروکربن های آروماتیک چند حلقه ای از 74 تا 12000 نانوگرم در گرم، پلی برومینیتد دی فنیل اتر از 0.3 تا 700 نانوگرم بر گرم و بی فنیل های پلی کلرینه از 6 تا 18700 نانوگرم بر گرم از میکروپلاستیک ها در منابع آبی جهان مشاهده گردیدند. نهایتا میکروپلاستیک های آلوده می توانند توسط موجودات مختلف مصرف گشته و وارد زنجیره غذایی شوند. لذا حذف انواع میکروپلاستیک ها از محیط های آبی از جمله انواع پساب ها و منابع آبی جهت حفظ اکوسیستم آبی و تامین بهداشت و سلامت عمومی ضروری است.
کلیدواژه ها:
میکروپلاستیک، آلاینده های آلی پایدار، محیط آبی، جذب سطحی
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است