استفاده از فناوری غشایی در تامین آب شرب
کد مقاله : 1403-IWWA
نویسندگان:
علی رستمی ایرانق *1، الناز زهتاب لطفی2
1آب و فاضلاب آذربایجان شرقی
2آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی
چکیده مقاله:
فناوری غشایی برای تصفیه آب در سالهای دهه1950 به کار گرفته شد. از این روش بیشتر به منظور نمک زدایی آب دریا و شیرین کردن آبهای شور و لب شور((brackish water که شوری آب بین 0.5 تا 30 g/L است، استفاده گردیده است. کمبود منابع آب آشامیدنی از یک طرف و افت کیفیت منابع به دلیل بروز خشکسالی، کاهش بارندگی و برداشت اضافه از این منابع باعث بروز نگرانی های جدی در مورد تامین آب گردیده است. محدودیت منابع آبی لزوم استفاده از آبهای لب شور و شور را ایجاب می کند. برای تصفیه این نوع از منابع بهترین و اقتصادی ترین روش با توجه به بررسی های انجام شده، استفاده از فرایندهای فناوری غشایی است. در این مقاله استفاده از فناوری غشایی در تامین آب شرب روستاهای استان آذربایجان شرقی مورد بررسی قرار گرفته و کیفیت آب قبل و بعد از به کارگیری فیلتراسیون غشایی مورد ارزیابی قرار گرفته ، کارایی و عملکرد فرایند بررسی شده است.
کلیدواژه ها:
آب شرب، استان آذربایجان شرقی، خشکسالی، فناوری غشایی
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است