ارزیابی عملکرد منعقد کننده سولفات آلومنیوم در حذف کدورت از پساب خاکستری مصنوعی در حضور کمک منعقد کننده پریستول(پلی آکریل آمید)
کد مقاله : 1408-IWWA
نویسندگان:
رضا کلیوند فیضی *
دانشگاه چمران اهواز
چکیده مقاله:
تنش آّب، بحران و یا کمبود آب مفهوم جدیدی در زمینه ی آب است به گونه‌ایی که سال 2019 سازمان جهانی اقتصاد از آن بعنوان بزرگترین مشکل پیش روی کشورهای جهان یاد کرده است. تنش آب میتواند ناشی از دو مکانیسم متفاوت باشد:1-کمبود مطلق منابع آب 2- عدم مدیریت صحیح منابع آب
پساب ها به تناسب مصارفی که در اثر آن بوجود می‌آیند دارای پارامترهای کیفی متفاوتی خواهند بود.بدیهی است هر چه پساب تولیدی آلودگی کمتری داشته باشد فرایند تصفیه ساده و کم هزینه‌تر خواهد بود و هر چه حجم آلودگی پساب بیشتر باشد فرایند تصفیه نیز پیچیده و پرهزینه‌تر خواهد بود که این مهم منجر است به اینکه فعالان در این زمینه شروع به فعالیت در زمینه تفکیک فاضلاب خانگی به دو بخش فاضلاب خاکستری(پساب اشپزخانه،حمام و مابقی مصارف معمول خانگی) و فاضلاب سیاه(پساب توالت،لگن و سوند) کنند.لذا در تحقیق حاضر که شامل بیش از 40 جارتست در سه بازه کدورت از 0-1000ntu میباشد بر آن شدیم تا عملکرد ماده منعقد کننده آلوم را بصورت مجزا و در ترکیب با کمک ماده کمک منعقد کننده پریستول را در PH متفاوت 7 در چند دوز تزیقی متفاوت با هم مقایسه کنیم.
کلیدواژه ها:
سولفات آلومنیوم-پلی آکریل آمید-انعقاد
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است