بررسی عملکردی فیلتر با ساختار آهن و کربن فعال در جذب آرسنیک از آب
کد مقاله : 1422-IWWA
نویسندگان:
میثم اشرفی *1، سیران شاه محمدی2، محمد فرهاد3، حمید شالپوش4
1کارشناس آزمایشگاه آب و فاضلاب استان کردستان
2کارشناس آزمایشگاه ابفا استان کردستان
3مدیر عامل ابفا استان کردستان
4معاونت بهره برداری ابفا کردستان
چکیده مقاله:
آلودگی منابع آب، به ویژه منابع آب زیرزمینی به فلزات سنگین، به مشکلی جدی در سراسر دنیا تبدیل شده است. در میان این فلزات، آرسنیک به دلیل سمیت زیاد، مشهور بوده و آلودگی آب های طبیعی به این یون فلزی، بسیار مورد توجه قرار گرفته است. در میان روش های مختلف حذف آرسنیک، فرآیند جذب به خاطر سادگی، قابلیت اعتماد و ایمن بودن، به عنوان یک روش اقتصادی و موثر شناخته شده است. بنابراین هدف از این پژوهش، بررسی جذب آرسنات از آب با استفاده از فیلتر با ماتریس کربن اکتیو و آهن می باشد. در این پژوهش اثر فاکتورهایی همچون ( ph و غلظت آرسنات و دبی ورودی و کلر باقیمانده و کدورت ) بر روی میزان کارایی جاذب مورد بررسی قرار گرفت. در نهایت عملکرد جاذب در نمونه حقیقی نیز مورد سنجش قرار گرفت که در مدت 5 ساعت استفاده راندمان حذف در حدود 6/97 درصد بود است.
کلیدواژه ها:
آرسنات، فیلتر، جذب، براده آهن، کربن فعال
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است