مروری بر کاربرد هیدروژل سوپر جاذب در بخش کشاورزی
کد مقاله : 1425-IWWA
نویسندگان:
مهدیه کلهری *1، احسان علی بیک2، محسن صادقیان3
1دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران، دانشگاه قم، قم، ایران
2دانش‌آموخته کارشناسی مهندسی عمران، دانشگاه آزاد واحد نجف‌آباد، اصفهان، ایران
3دانش‌آموخته کارشناسی ارشد مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران
چکیده مقاله:
آب، مهم‌ترین‌ و اساسی‌ترین‌ عامل‌ حیات و پیشرفت‌ در هر زمینه‌ای محسوب می‌شود و بخش‌ جدایی‌ناپذیر هـر موجـود زنـده و جزء اصلی‌ هر خاک حاصل‌خیزی می‌باشد. با توجه به روند افزایشی جمعیت جهان و نیاز به تولیدات کشاورزی بیش‌تر و از طرفی مواجه شدن با تغییرات اقلیم و کاهش بارش جوی ضرورت مدیریت مصرف آب در کنار ثبات در تولید محصولات کشاورزی و بهره‌وری، مسأله مهم و ضروری است. خشکی زمین و افزایش فرسایش خاک‌ها یکی از عواملی است که رشد گیاهان را با مشکل مواجه کرده و در بهره‌وری محصولات کشاورزی نقش بسزایی دارد. از این‌رو استفاده از فن‌آوری روز برای کاهش اثرات اقلیمی امری مهم و غیرقابل انکار است. هم‌چنین با توجه به آمارهای موجود، بیش‌ترین مصرف آب در بخش کشاورزی تا حدود 90 درصد کل میزان مصرف آب در کشور بوده که این میزان در سال 1380 برابر 86 میلیارد مترمکعب آب بوده و در پیش‌بینی سال 1401برابر 103 میلیارد مترمکعب است که توزیع آن در هر منطقه متناسب با سطوح زیرکشت متفاوت است. هیدروژل‌ها دسته‌ای از مواد جاذب آب بوده که می‌تواند چندین برابر وزن خشک خود آب درون خود نگهداشته و به تسهیل انتقال آب و مواد مغذی به ریشه گیاه، مشکل تنش آب گیاه را مرتفع نموده و بهره‌وری محصول را افزایش دهند. در این پژوهش با استفاده از تحقیقات سایر محققان، به بررسی ابعاد مختلف هیدروژل به‌عنوان راه‌کاری برای کاهش منابع آبی مورد نیاز گیاهان و صرفه‌جویی در مصرف آب پرداخته و جنبه‌های مختلف آن بررسی خواهد شد.
کلیدواژه ها:
هیدروژل، تغییرات اقلیم، تنش آب گیاه، مصرف آب کشاورزی
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است