مدیریت دانش و نصب شیرهای فشار شکن در شبکه توزیع آب شهر قم
کد مقاله : 1427-IWWA
نویسندگان:
احمد شاکر *1، هادی قاسمی ورجانی2
1شرکت آب و فاضلاب استان قم
2مدیر بهره برداری وتوسعه شبکه و آب بدون درآمد فنی و بهره برداری (کارشناسی ارشد)
چکیده مقاله:
تامین فشار آب مناسب یکی از اهداف متخصصان حوزه شبکه توزیع آب شهری است. در این خصوص رعایت حداقل فشار لازم و همچنین حداکثر فشار مجاز شبکه ضروری است. از ابتدای سال 1400 مطالعات گسترده‌ای در خصوص تامین فشار آب در شبکه توزیع شهر قم انجام شده و عملیات اجرایی نصب 9 شیر فشار شکن در طی سال مذکور انجام شد. بررسی‌های آماری در سال 1401 بیانگر اثر بخشی اقدامات انجام شده در این زمینه است. در طی پروژه‌های مذکور اقدامات خلاقانه و نوآورانه‌ای جهت بهبود فرآیندهای اجرا صورت گرفته است که به عنوان نمونه آب‌بندی حوضچه‌ واقع در بلوار شهید خداکرم از نمونه‌های شاخص است که در مقاله جاری بصورت جامع به آن اشاره شده است. همه فشار شکن‌ها با توجه به زون بندی انجام شده، مناطق دیگری را علاوه بر محدوده نصب شده نیز تحت تاثیر قرار داده است. در واقع هفت مورد از این فشارشکن‌ها به منظور رفع مشکل افت فشار و دو مورد به منظور تعدیل فشار مناطق نصب شده است.
کلیدواژه ها:
فشار شکن، فشار شبکه، حوادث شبکه، افت فشار
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است