پیشرفت علم در صنعت آب و فاضلاب
کد مقاله : 1430-IWWA
نویسندگان:
احسان صالحی *1، علیرضا عبدیان1، رضا زنگی آبادی1، حمیدرضا فروغی فرد1، امین صالحی2
1شرکت آب و فاضلاب استان کرمان
2کرمان
چکیده مقاله:
فقدان دسترسی به آب تمیز و بهداشتی در کشورهای در حال توسعه ، اولویت توسعه و استفاده از فن آوری جدید را بیش از پیش مطرح می‌کند. استفاده از فناوری های نوین به خصوص فناوری نانو در راستای کاهش اثرات سوء آلودگی های زیست محیطی ، بعنوان یکی از راهکارهای مدیریتی مطرح می‌باشد و بالطبع ، یکی از مواردی که این فناوری کاربرد خود را متبلور می‌نماید در ارتباط با منابع آبی است، که با در نظر گرفتن چالش های پیش رو، ضرورت استفاده از آن را پر رنگ تر از قبل نموده است. فن‌آوری نانو با راهکارهای نوین و جدید خود اظهار می‌دارد که مواد با پایه نانو می‌توانند به فن‌آوری‌های تصفیه آب ارزان قیمت‌تر، بادوام‌تر و مؤثرتری منجر شوند، که با این وجود بخشی از نیازهای کشورهای در حال توسعه را می توانند به نوعی برآورده ‌سازند. با توجه به شتاب روز افزون جامعه جهانی برای رشد و توسعه فناوری نانو، لزوم مطالعات دانشگاهی و آزمایشگاهی و مدیریت کلان این فناوری به همراه ایجاد تسهیلات، رفع مشکلات ، و ایجاد زمینه های مناسب ، در این بخش بیش از بیش احساس می شود. با این تفاسیر مقاله موجود قدم در جهت ارائه برخی راهکار و تکنولوژی ها ، و همچنین مقایسه آنها با سیستم های سنتی و قدیمی تصفیه آب دارد ؛ بطوریکه سعی بر این بوده که با ارائه برخی راهکارهای مدیریتی, و با تکیه بر اطلاعات پژوهشی موجود این حوزه تحقیقاتی نو ظهور ، را بیش از پیش معرفی کنیم.
کلیدواژه ها:
نانو ، آب ، غشاء ، نانو فیلتر ، زئولیت ، پلیمر ، نمک زدایی ، کاتالیست ، آلاینده ها
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است