ارزیابی ریسک سلامت میکروبی آب آشامیدنی شهر کرمان با استفاده از نتایج میکروبی در سال1400
کد مقاله : 1433-IWWA
نویسندگان:
امینه ارشادی *
شرکت اب و فاضلاب کرمان
چکیده مقاله:
چکیده:
آبی را که قرار است به‌عنوان آب آشامیدنی استفاده شود، باید مطابق با استانداردهای موجود باشد، که از طرف سازمان‌های معتبر ملی یا جهانی ارائه می‌شود. هدف اصلی بررسی‌های کیفی وکمی آب آشامیدنی، حفظ بهداشت عمومی و سلامت مصرف‌کنندگان است. تخلیه مستقیم و بدون پالایش انواع زهاب‌های اراضی کشاورزی، پساب‌های صنعتی و فاضلاب‌های شهری خانگی و روستاهای مسیر، موجب افزایش انواع آلودگی‌های فیزیکی یا شیمیایی و بیولوژیکی منابع آبی می‌شود. بنابراین آگاهی در مورد وجود و شناسایی انواع آلاینده‌ها و میزان آن‌ها در منابع آب آشامیدنی، از اهمیت زیادی برخوردار است. چنانچه آلاینده‌های آب و میزان آن‌ها مشخص شدند، در این صورت در مرحله بعد می‌توان راهکارهای حذف این آلاینده‌ها را موردبررسی و اجرا قرار داد و مانع از وارد شدن زیان و خسارت بیشتر به شهروندان و مصرف‌کنندگان شد. از طرفی چنانچه مشخص شود آلاینده‌ای در منابع آبی وجود ندارد و یا غلظت آن‌ها از میزان مجاز کمتر است، این امر باعث آرامش خاطر و امنیت روانی بیشتر شهروندان خواهد شد. از این منظر، خواص فیزیکی، شیمیایی و میکروبی آب ازجمله پارامترهای مهمی هستند که در بهداشت و سلامت آب مصرفی و همچنین سطح رضایت‌مندی مصرف‌کنندگان جایگاه خاصی دارند.در این مقاله خواص میکروبی آب شهر کرمان مورد پایش وبررسی و مقایسه با استانداردهای جهانی و ملی قرارگرفته است.
کلیدواژه ها:
آب آشامیدنی، استاندارد 1053، استاندارد 1011، سازمان بهداشت جهانی،TDS ،کلیفرم
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است